Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um samgönguáætlun

2008 nr. 33 23. apríl


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 30. apríl 2008. Breytt með: L. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011). L. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011). L. 53/2018 (tóku gildi 22. júní 2018).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við innviðaráðherra eða innviðaráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.

1. gr. Markmið.
Markmið laga þessara er að samræma áætlanagerð við framkvæmdir og rekstur í samgöngumálum. Það skal gert með samgönguáætlun til [fimmtán] 1) ára skv. 2. gr. og [fimm ára aðgerðaáætlun] 1) skv. 3. gr. sem er hluti af og innan ramma samgönguáætlunar.
    1)L. 53/2018, 1. gr.
2. gr. Samgönguáætlun.
[Ráðherra] 1) leggur á [að minnsta kosti þriggja] 2) ára fresti fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun þar sem mörkuð skal stefna og markmið fyrir allar greinar samgangna næstu [fimmtán] 2) árin. Jafnframt skal m.a. meta og taka tillit til þarfa ferðaþjónustunnar fyrir bættar samgöngur.
Samgönguáætlun tekur til fjáröflunar og útgjalda til allra greina samgangna, þ.e. flugmála, vegamála og siglingamála, þ.m.t. almenningssamgangna, hafnamála, sjóvarna, öryggismála og umhverfismála samgöngugreina. Þar skal skilgreina það grunnkerfi sem ætlað er að bera meginþunga samgangna og gera skal grein fyrir ástandi og horfum í samgöngum í landinu. Við gerð samgönguáætlunar skal m.a. byggja á þeim meginmarkmiðum að samgöngur séu greiðar, hagkvæmar, öruggar og umhverfislega sjálfbærar auk þess sem þær stuðli að jákvæðri byggðaþróun.
Við gerð samgönguáætlunar skal jafnframt taka mið af eftirfarandi markmiðum:
    a. að ná fram samræmdri forgangsröð og stefnumótun,
    b. að ná fram hagkvæmri notkun fjármagns og mannafla,
    c. að ná fram samræmdu skipulagi samgöngugreina og samstarfi stofnana [ráðuneytisins] 3) og fyrirtækja á þess vegum.
Einnig skal taka mið af því að fjármunir ríkissjóðs nýtist sem best og skal forgangsröðun byggjast á mati á þörf fyrir samgönguframkvæmdir í landinu í heild og í einstökum landshlutum.
Áætlun um fjáröflun og útgjöld skal skipt á þrjú [fimm] 2) ára tímabil og skulu útgjöld sundurliðuð þar eftir helstu útgjaldaflokkum. Jafnframt er útgjöldum vegna nýrra framkvæmda á grunnkerfinu skipt eftir einstökum stórum verkefnum á hvert hinna þriggja tímabila.
Áður en áætlun samkvæmt ákvæði þessu er unnin leggur [ráðherra] 3) fram stefnu sína í helstu málaflokkum, auk fjárhags- og tímaramma, til samgönguráðs, sbr. 4. gr. Tillögur byggðar á þeirri stefnu skulu unnar í stofnunum og fyrirtækjum samgöngumála fyrir ráðið. [Samgönguráð undirbýr og semur tillögu að samgönguáætlun til ráðherra.] 2)
2)
    1)L. 126/2011, 475. gr. 2)L. 53/2018, 2. gr. 3)L. 162/2010, 254. gr.
3. gr. [Aðgerðaáætlun samgönguáætlunar.
Gera skal aðgerðaáætlun fyrir fyrsta fimm ára tímabil hverrar samgönguáætlunar, sbr. 2. gr. Í aðgerðaáætlun skal vera áætlun fyrir hvert ár tímabilsins fyrir hverja stofnun og fyrirtæki samgöngumála sem eiga undir ráðuneytið.
Sundurliðun aðgerðaáætlunar skal hagað þannig að ábyrgð og fjárheimildir hverrar stofnunar og fyrirtækis komi skýrt fram. Gerð skal grein fyrir fjáröflun og útgjöld skulu sundurliðuð eftir einstökum framkvæmdum, rekstri, þjónustu og viðhaldi eftir því sem við á. Í aðgerðaáætlun skal m.a. vera sundurliðun í samræmi við framsetningu fjárlaga. Tekjur og gjöld aðgerðaáætlunar skulu rúmast innan ramma samgönguáætlunar.
Áður en aðgerðaáætlun samkvæmt ákvæði þessu er unnin leggur ráðherra fram fjárhagsramma til samgönguráðs.] 1)
    1)L. 53/2018, 3. gr.
4. gr. Samgönguráð.
[Ráðherra skipar samgönguráð sem gerir tillögu til ráðherra að samgönguáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun samgönguáætlunar, stefnu og forgangsröðun, að fengnum áherslum ráðherra, sbr. 2. og 3. gr. Í samgönguráði sitja tveir fulltrúar ráðherra og skal annar þeirra vera formaður, forstjóri Vegagerðarinnar, forstjóri Samgöngustofu og forstjóri Isavia ohf. Þá situr í samgönguráði fulltrúi þeirrar skrifstofu ráðuneytisins sem fer með samgöngumál. Skipunartími samgönguráðs takmarkast við embættistíma þess ráðherra sem skipar.
Við gerð samgönguáætlunar skal gætt að samráði við hagsmunaaðila. Jafnframt skal almenningi gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum sínum og athugasemdum í opnu samráðsferli.] 1)
    1)L. 53/2018, 4. gr.
5. gr. Skýrsla um framkvæmd samgönguáætlunar.
Ráðherra skal árlega leggja fram á Alþingi skýrslu um framkvæmd samgönguáætlunar næstliðið ár.
6. gr. Gildistaka samgönguáætlunar og [fimm ára aðgerðaáætlunar]1) samgönguáætlunar.
Samgönguáætlun og [fimm ára aðgerðaáætlun] 1) hennar taka gildi þegar Alþingi hefur samþykkt þær sem þingsályktanir. 2)
    1)L. 53/2018, 5. gr. 2) Augl. A 93/2003. Augl. A 94/2003. Augl. A 91/2005. Augl. A 96/2007. Augl. 101/2008. Augl. A 105/2010.
7. gr. Gildistaka.
Lög þessi öðlast þegar gildi.