Leitar þú að?

Útgáfa 145b. Íslensk lög 1. nóvember 2016

 • Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 1980 nr. 46 28. maí
  . leysa notandann ekki undan neinum skyldum samkvæmt lögum þessum. 1)L. 162/2010, 3. gr. 2)Rgl. 491/1987 ... Rgl. 153/1986 (um dráttarvélar og hlífabúnað við aflflutning frá þeim), sbr. rgl. 424/1987, rgl. 561/ ... 1987 og rgl. 580/1995.
 • Lög um brottfall laga um kirkjubyggingasjóð, nr. 21 18. maí 1981, 2002 nr. 35 16. apríl
  ., nr. 91 29. desember 1987. 2. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. …
 • Efnalög, 2013 nr. 61 8. apríl
  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91 ... Þá skal hafa samráð við aðra hagsmunaaðila eftir því sem við á hverju sinni. 1)Rg. 196/1987, sbr. 295 ... framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91
 • Lög um Evrópufélög, 2004 nr. 26 27. apríl
  Fundur leiðtogaráðsins, sem kom saman í Brussel 1987, setti fram þá ósk að slíkar samþykktir yrðu fljótt ... sem fer með lögsögu í málum félagsins sem breyta á í Evrópufélag, votta, í samræmi við tilskipun 77/91 ... aðildarríkisins, þar sem Evrópufélagið er með skráða skrifstofu, sem sett eru til framkvæmdar tilskipun ráðsins 91
 • Lög um húsaleigubætur, 1997 nr. 138 23. desember
  í reglugerð eða eðli máls, aðstæður og atvik kunna að kalla á. 1)L. 52/2001, 4. gr. 2)L. 136/2009, 91 ... álagningu eftir að samanburður á álagningarskrá og staðgreiðsluskrá hefur farið fram samkvæmt lögum nr. 45/1987
 • Lög um kosningar til Alþingis, 2000 nr. 24 16. maí
  30. nóv. 2012), l. 8/2013 (tóku gildi 27. febr. 2013), l. 115/2015 (tóku gildi 16. des. 2015) og l. 91 ... Ef atkvæðisbréf verður ekki tekið til greina, sbr. 91. gr., skal það áritað eins og segir í 1. mgr. 73 ... Þrátt fyrir ákvæði síðari málsliðar 1. mgr. 130. gr. skal beita lögum nr. 80/1987, um kosningar til Alþingis
 • Siglingalög, 1985 nr. 34 19. júní
  nema 1. og 3. mgr. 29. gr. sem tóku gildi 17. apríl 1991), l. 90/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992), l. 91 ... færslna sjálfrita í skipi varðandi siglingu skips o.þ.h. 1)L. 162/2010, 206. gr. 2)Rg. 138/1986, sbr. 183/1987 ... við nauðungarsölu án þess að þörf sé undangenginnar áskorunar til eiganda hennar].1) 1)L. 90/1991, 91
 • Lög um skipti á dánarbúum o.fl., 1991 nr. 20 23. mars
  Niðurfelling leyfis til einkaskipta. 91. gr. ... Hafi skiptaforstjóri verið löggiltur af [ráðherra]1) til að fara með opinber skipti skv. 91. gr. eldri ... nr. 8/1962, við gildistöku laga þessara en hafi fé verið afhent samkvæmt því ákvæði eftir 30. júní 1987
 • Lög um sóknargjöld o.fl., 1987 nr. 91 29. desember
  1987 nr. 91 29. desember/ Lög um sóknargjöld o.fl. Lagasafn. Íslensk lög 1. nóvember 2016. ... Lög um sóknargjöld o.fl. 1987 nr. 91 29. desember
 • Lög um tekjuskatt, 2003 nr. 90 7. maí
  .), l. 49/1987 (tóku gildi 1. jan. 1988; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 21. gr.), l. 92/1987 ( ... í 8. gr.), l. 85/1991 (tóku gildi 1. jan. 1992; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 18. gr.), l. 91 ... 2009, 17. gr. 2)L. 54/2016, 3. gr. 3)L. 128/2009, 18. gr. 4)L. 124/2015, 11. gr. 5)L. 164/2008, 6. gr. 91
 • Lög um tekjustofna sveitarfélaga, 1995 nr. 4 30. janúar
  Upphaflega l. 91/1989. Tóku gildi 1. janúar 1990. ... skil á staðgreiðslu útsvars til sveitarfélaga samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987 ... Um dráttarvexti gilda ákvæði III. kafla vaxtalaga, nr. 25/1987.
 • Tollalög, 2005 nr. 88 18. maí
  Tollvörugeymslum, sbr. 91.–95. gr. 3. Tollfrjálsum forðageymslum, sbr. 96.–100. gr. 4. ... Tollafgreiðsla vöru er háð því að innflutningsleyfi vegna hennar liggi fyrir.Tollvörugeymslur. 91. gr ... [[Tollstjóri]1) getur]2) afturkallað starfsleyfi skv. 91. gr. uppfylli leyfishafi ekki lengur skilyrði
 • Lög um tryggingagjald, 1990 nr. 113 28. desember
  Launagreiðendur [samkvæmt lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda],1) skulu inna af hendi ... til gjaldstofns greiðslur dagpeninga sem heimilt er að halda utan staðgreiðslu samkvæmt lögum nr. 45/1987 ... Álag skv. 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, reiknast ekki
 • Umferðarlög, 1987 nr. 50 30. mars
  1987 nr. 50 30. mars/ Umferðarlög1) Lagasafn. Íslensk lög 1. nóvember 2016. Útgáfa 145b. ... Umferðarlög1) 1987 nr. 50 30. mars 1)103. gr. laganna var breytt með l. 117/2016, 29. gr. ... Vátryggingarskylda. 91. gr.
 • Lög um vexti og verðtryggingu, 2001 nr. 38 26. maí
  vaxtalögum, eða vísað er með öðrum hætti til dráttarvaxta sem Seðlabankinn ákvað skv. 10. gr. laga nr. 25/1987 ... vaxtalögum, eða vísað er með öðrum hætti til dráttarvaxta sem Seðlabankinn ákvað skv. 11. gr. laga nr. 25/1987 ... XXIII. kafla laga um meðferð einkamála, nr. 91/1991, án tillits til þess hvort tímafrestir séu liðnir
 • Víxillög, 1933 nr. 93 19. júní
  31. des. 1953), l. 54/1965 (tóku gildi 12. júní 1965), l. 25/1968 (tóku gildi 30. apríl 1968), l. 33/1987 ... (tóku gildi 14. apríl 1987), l. 21/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992) og l. 92/1991 (tóku gildi 1. júlí ... reiknaðir af víxlum á þeim stað, þar sem víxilhafi býr, þann dag, sem fullnustu er krafist. 1)L. 33/1987
 • Lög um þjóðskrá og almannaskráningu, 1962 nr. 54 27. apríl
  ., nr. 91/1987, með síðari breytingum, skulu lögð á menn á sömu stöðum og tekjuskattur er á lagður eftir

0,29