Niðurstöður efnisorðaleitar

sjávarútvegur


125. þing
  -> aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga. 31. mál
  -> aflahlutdeildarkerfi við loðnuveiðar. 626. mál
  -> afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum. 172. mál
  -> alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu. 557. mál
  -> atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni (um fundarstjórn). B-316. mál
  <- 125 atvinnuvegir
  -> áhrif laga nr. 12/1998 á íslenskan sjávarútveg. 361. mál
  -> byggðakvóti (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-94. mál
  -> eignir, skuldir og aflaverðmæti í sjávarútvegi. 45. mál
  -> eldi þorsks og annarra sjávardýra. 343. mál
  -> erlend fjárfesting. 165. mál
  -> fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000. 581. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður). 146. mál
  -> forkaupsréttur sveitarfélaga að fiskiskipum. 277. mál
  -> gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs (breyting ýmissa laga). 544. mál
  -> grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar. 338. mál
  -> heildarafli fiskiskipaflotans. 655. mál
  -> hvalveiðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-48. mál
  -> innganga í Alþjóðahvalveiðiráðið. 87. mál
  -> Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks. 400. mál
  -> könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu. 100. mál
  -> lánveitingar til sjávarútvegsfyrirtækja. 327. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (EES-reglur). 251. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur frá frystiskipum). 630. mál
  -> mælistuðlar í fiskveiðum og vinnslu sjávarafla. 378. mál
  -> orkuverð til stóriðju, fiskvinnslufyrirtækja og garðyrkjubænda. 76. mál
  -> rannsóknir á þorskeldi. 440. mál
  -> reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða. 88. mál
  -> samhengi milli sölu veiðiheimilda og verðbólgu. 220. mál
  -> skattlagning í sjávarútvegi. 222. mál
  -> skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða (umræður utan dagskrár). B-39. mál
  -> staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000. 582. mál
  -> stjórn fiskveiða (aflaheimildir Byggðastofnunar). 144. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðar umfram aflamark). 229. mál
  -> stjórn fiskveiða (frystiskip). 230. mál
  -> stjórn fiskveiða (framsal veiðiheimilda). 249. mál
  -> stjórn fiskveiða (sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.). 429. mál
  -> stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta). 460. mál
  -> stjórn fiskveiða (umræður utan dagskrár). B-463. mál
  -> stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeildar o.fl.). 519. mál
  -> stjórn fiskveiða (aflahlutdeild skólaskipa). 529. mál
  -> stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (flutningur aflahámarks). 407. mál
  -> stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 530. mál
  -> stærð fiskiskipaflotans. 654. mál
  -> tilfærsla á aflahlutdeild. 462. mál
  -> tilfærsla á aflamarki. 337. mál
  -> tilkynning frá sjávarútvegsráðherra (tilkynningar forseta). B-263. mál
  -> utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-455. mál
  -> utandagskrárumræður og viðvera stjórnarþingmanna (athugasemdir um störf þingsins). B-275. mál
  -> varðveisla báta og skipa. 636. mál
  -> Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda (umræður utan dagskrár). B-278. mál
  -> veiðar úr botnfiskstofnum. 634. mál
  -> veiðieftirlitsgjald (heildarlög). 543. mál
  -> verðmæti seldra veiðiheimilda. 221. mál
  -> þróun aflamarks. 48. mál
  -> þróun eignarhalds í sjávarútvegi (umræður utan dagskrár). B-59. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (varðveisla skipa). 102. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (fasteignagjöld). 231. mál