Niðurstöður efnisorðaleitar

sjávarútvegur


127. þing
  -> aflamark í ýsu. 101. mál
  -> aflamarksbátar. 209. mál
  -> afnám kvótasetningar. 210. mál
  -> atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum. 577. mál
  <- 127 atvinnuvegir
  -> áframeldi á þorski. 58. mál
  -> boðað frumvarp um stjórn fiskveiða (athugasemdir um störf þingsins). B-363. mál
  -> brottkast afla (umræður utan dagskrár). B-141. mál
  -> byggðakvóti. 218. mál
  -> eldi nytjastofna sjávar. 333. mál
  -> fiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001. 410. mál
  -> fiskveiðar utan lögsögu Íslands (norsk-íslenski síldarstofninn). 670. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður). 112. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu. 4. mál
  -> flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 1996/1997 til 2000/2001. 360. mál
  -> fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (löndun fiskúrgangs). 579. mál
  -> greiðslur fyrir veiðiheimildir 1996/1997 til 2000/2001. 179. mál
  -> hafsbotninn við Ísland. 436. mál
  -> heildarskuldir sjávarútvegsins. 226. mál
  -> hvalir. 258. mál
  -> hvalveiðar (leyfi til veiða). 648. mál
  -> kostnaður við stjórn fiskveiða. 445. mál
  -> kræklingarækt. 513. mál
  -> kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum. 324. mál
  -> landanir á Vestfjörðum. 211. mál
  -> laun og launahlutfall í flotanum. 212. mál
  -> loðnuveiðar. 402. mál
  -> nýting afla af fullvinnsluskipum. 411. mál
  -> opinber framlög til hagsmunasamtaka og frjálsra félagasamtaka. 106. mál
  -> óbein fjárfesting. 93. mál
  -> óhreyfð skip í höfnum og skipsflök. 586. mál
  -> rannsóknir á áhrifum veiðarfæra. 214. mál
  -> rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs. 721. mál
  -> rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar. 131. mál
  -> rannsóknir á þorskeldi. 56. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga). 348. mál
  -> reglur um úthlutun "byggðakvóta". 559. mál
  -> samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002. 327. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002. 685. mál
  -> skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar). 729. mál
  -> skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa). 285. mál
  -> skráningarskylda skipa. 302. mál
  -> skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um tekjuskiptingu á Íslandi (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-271. mál
  -> stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.). 3. mál
  -> stjórn fiskveiða (sáttanefnd). 178. mál
  -> stjórn fiskveiða (krókabátar). 191. mál
  -> stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar). 193. mál
  -> stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum). 425. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.). 562. mál
  -> tilraunaveiðar á miðsjávartegundum í úthafinu. 161. mál
  -> tilraunaveiðar með gildrum. 401. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla). 286. mál
  -> ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ (athugasemdir um störf þingsins). B-97. mál
  -> ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl. (um fundarstjórn). B-100. mál
  -> umræða um stjórn fiskveiða (athugasemdir um störf þingsins). B-372. mál
  -> úrelt skip í höfnum landsins. 588. mál
  -> úthald hafrannsóknaskipa (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-428. mál
  -> útræðisréttur strandjarða. 486. mál
  -> veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds). 288. mál
  -> verð og reglur um útfluttan fisk (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-483. mál
  -> verðmæti steinbítskvóta. 213. mál
  -> þorskveiði smábáta. 215. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins. 165. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (hækkun gjalds). 289. mál