Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


127. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.). 605. mál
  -> áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.). 575. mál
  -> breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA). 622. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.). 623. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 321. mál
  -> breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál). 636. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni). 587. mál
  -> endurskoðendur (EES-reglur). 370. mál
  -> endurskoðun á EES-samningnum. 83. mál
  -> endurskoðun EES-samningsins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-326. mál
  -> endurskoðun EES-samningsins (umræður utan dagskrár). B-424. mál
  -> 127 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 127 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar). 145. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2001. 544. mál
  -> kostnaður við heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu. 147. mál
  -> lífræn landbúnaðarframleiðsla (EES-reglur). 313. mál
  -> lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur). 150. mál
  -> löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur). 641. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur). 651. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. (EES-reglur). 669. mál
  -> nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga). 672. mál
  -> rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur). 454. mál
  -> rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur). 489. mál
  -> réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög). 629. mál
  -> samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð). 596. mál
  -> samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð). 136. mál
  -> staða EES-samningsins (athugasemdir um störf þingsins). B-552. mál
  -> stefna Íslands í alþjóðasamskiptum. 50. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.). 114. mál 34. gr. 34. gr.
  -> tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki). 319. mál
  -> tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.). 582. mál
  -> þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins (umræður utan dagskrár). B-346. mál