Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


131. þing
  -> aðgerðir til að jafna flutningskostnað. 788. mál
  -> afsláttur af raforkuverði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-357. mál
  <- 131 atvinnuvegir
  -> auglýsingar á heilbrigðisþjónustu. 492. mál
  -> auglýsingar á óhollri matvöru. 425. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs. 243. mál
  -> áfengisauglýsingar (umræður utan dagskrár). B-319. mál
  -> áfengislög (auglýsingar). 74. mál
  -> áfengislög (aldursmark). 147. mál
  -> áfengislög (áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni). 676. mál
  -> áfengislög (áfengisauglýsingar). 694. mál
  -> áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs (umræður utan dagskrár). B-402. mál
  -> álag á Samkeppnisstofnun. 131. mál
  -> árangurslaus fjárnám. 154. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar). 480. mál
  -> bensíngjald og meðalútsöluverð bensíns. 790. mál
  -> bókhald (ársreikningar o.fl.). 478. mál
  -> breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA). 614. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 434. mál
  -> breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir). 605. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 436. mál
  -> efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. 92. mál
  -> eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. 591. mál
  -> eignarhlutur ríkisins í Endurvinnslunni hf.. 342. mál
  -> eignarhlutur ríkisins í Flugskóla Íslands hf.. 341. mál
  -> eignarhlutur ríkisins í hlutafélögum og einkahlutafélögum. 344. mál
  -> eignarhlutur ríkisins í Íslandspósti hf.. 340. mál
  -> eignarhlutur ríkisins í Verðbréfaskráningu Íslands hf.. 343. mál
  -> eignatengsl og hagsmunaárekstrar hjá viðskiptabönkum. 787. mál
  -> endurskoðun á sölu Símans. 44. mál
  -> erfðabreytt matvæli. 417. mál
  -> fasteignir í eigu viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofnana. 549. mál
  -> fiskmarkaðir. 486. mál
  -> fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur). 482. mál
  -> fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.). 738. mál
  -> fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra. 623. mál
  -> fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur). 667. mál
  -> fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu. 23. mál
  -> Fjármálaeftirlitið. 45. mál
  -> Fjármálaeftirlitið. 157. mál
  -> fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 211. mál
  -> fjárþörf Samkeppnisstofnunar. 54. mál
  -> flutningsjöfnunarsjóður olíuvara. 497. mál
  -> framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins. 617. mál
  -> frestur til að skila inn kauptilboðum í Símann (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-739. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2004. 572. mál
  -> GATS-samningurinn. 63. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs). 280. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir). 320. mál
  -> greiðslur til ríkisins frá Landssímanum. 633. mál
  -> greiðslur yfir landamæri í evrum (EES-reglur). 212. mál
  -> grunnlínukerfi símans. 201. mál
  -> grunnlínukerfi símans. 202. mál
  -> grunnnet fjarskipta. 531. mál
  -> gæðamat á æðardúni (heildarlög). 670. mál
  -> happdrætti (heildarlög, EES-reglur). 675. mál
  -> heimasala afurða bænda. 636. mál
  -> helgidagafriður (afgreiðslutími matvöruverslana). 481. mál
  -> hlutafélög (réttur smárra hluthafa). 36. mál
  -> hlutafjáreign einstaklinga. 391. mál
  -> innanlandsmarkaður með losunarefni. 367. mál
  -> innflutningur í gámum. 262. mál
  -> innheimtulög. 224. mál
  -> íslenskir fiskkaupendur. 487. mál
  -> jarðalög (kaup bújarða). 615. mál
  -> jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (afnám laganna). 316. mál
  -> jöfnun á flutningskostnaði olíuvara. 599. mál
  -> kaup Landssímans í Skjá einum (umræður utan dagskrár). B-313. mál
  -> kennitöluflakk í atvinnurekstri. 453. mál
  -> kostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpi. 515. mál
  -> kynferði og eignarhald í atvinnurekstri og landbúnaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-617. mál
  -> kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga. 89. mál
  -> Landssími Íslands. 360. mál
  -> Landsvirkjun (umræður utan dagskrár). B-588. mál
  -> lágmarkshlutfall kynja í stjórnum hlutafélaga. 90. mál
  -> Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna). 786. mál
  -> lánshæfismat Landsvirkjunar (athugasemdir um störf þingsins). B-589. mál
  -> lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). 649. mál
  -> matvöruverð. 768. mál
  -> matvöruverð og birgjar. 766. mál
  -> miðlun vátrygginga (EES-reglur). 551. mál
  -> Neytendastofa og talsmaður neytenda. 592. mál
  -> niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra (skýrsla ráðherra). B-719. mál
  -> opinber hlutafélög. 395. mál
  -> opinber hlutafélög. 619. mál
  -> opinber innkaup (viðskipti utan rammasamnings). 552. mál
  -> ólögmætt samráð olíufélaganna. 427. mál
  -> Póst- og fjarskiptastofnun (afnám úrskurðarnefndar). 794. mál
  -> póstverslun með lyf. 378. mál
  -> raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.). 328. mál
  -> rannsóknarstofa heilsugæslunnar í Reykjavík. 227. mál
  -> ráðstöfun söluandvirðis Símans (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-741. mál
  -> rekjanleiki kjöts. 402. mál
  -> rekstur vínveitingastaða. 763. mál
  -> Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar). 242. mál
  -> sala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almennings. 771. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 241. mál
  -> sala eignarhluta Landsbanka Íslands í Vátryggingafélagi Íslands. 509. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eignarhald á fasteignasölu). 629. mál
  -> sala grunnnets Landssímans. 607. mál
  -> sala Lánasjóðs landbúnaðarins (umræður utan dagskrár). B-717. mál
  -> sala ríkiseigna. 412. mál
  -> sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (frestun á sölu). 4. mál
  -> sala Símans og einkavæðingarnefnd (athugasemdir um störf þingsins). B-620. mál
  -> sala Símans og grunnnetið (athugasemdir um störf þingsins). B-603. mál
  -> sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-704. mál
  -> samkeppnishæfni Íbúðalánasjóðs. 79. mál
  -> samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur). 590. mál
  -> samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni. 278. mál
  -> samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga. 465. mál
  -> Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð. 83. mál
  -> sementsverð á landsbyggðinni. 152. mál
  -> skattskylda orkufyrirtækja. 364. mál
  -> skipan ferðamála (heildarlög). 735. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.). 143. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar). 300. mál
  -> skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga (skýrsla ráðherra). B-515. mál
  -> skýrsla Samkeppnisstofnunar um verðsamráð olíufélaganna (umræður utan dagskrár). B-347. mál
  -> staða útflutnings- og samkeppnisgreina (umræður utan dagskrár). B-562. mál
  -> starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum). 708. mál
  -> stefna í fjarskiptamálum 2005–2010. 746. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 66. mál
  -> stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur. 399. mál
  -> stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs). 583. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 10. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 161. mál
  -> stuðningur stjórnvalda við íslenska matreiðslumenn. 248. mál
  -> stuðningur við landbúnað og matvöruverð. 769. mál
  -> styrking efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra. 281. mál
  -> stærð verslunarhúsnæðis. 767. mál
  -> stöðvun á söluferli Landssímans. 530. mál
  -> svör við fyrirspurnum (athugasemdir um störf þingsins). B-679. mál
  -> synjun fyrirspurnar (athugasemdir um störf þingsins). B-724. mál
  -> söfn og listaverk í eigu Símans. 632. mál
  -> söluandvirði hlutabréfa í Fjölni á Þingeyri. 151. mál
  -> talsmaður neytenda. 18. mál
  -> tollar á innfluttar búvörur og matvöruverð. 765. mál
  -> umræða um störf einkavæðingarnefndar (athugasemdir um störf þingsins). B-728. mál
  -> uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög). 677. mál
  -> uppgreiðslugjald. 87. mál
  -> upplýsingar um stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-535. mál
  -> útboðsreglur ríkisins (umræður utan dagskrár). B-656. mál
  -> útflutningur á ferskum botnfiski. 756. mál
  -> útflutningur hrossa (hámarksaldur útflutningshrossa). 727. mál
  -> útflutningur og kynning á íslensku lambakjöti. 564. mál
  -> veðurþjónusta. 183. mál
  -> verðbréfaviðskipti (hagsmunir smárra fjárfesta). 34. mál
  -> verðbréfaviðskipti (EES-reglur). 503. mál
  -> verðbréfaviðskipti (tilvísanir í greinanúmer laganna). 817. mál
  -> verðmæti og ráðstöfun losunarheimilda. 385. mál
  -> verðsamráð olíufélaganna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-353. mál
  -> vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða). 495. mál
  -> viðskiptahættir tryggingafélaga og banka. 314. mál
  -> virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga). 159. mál
  -> vöruflutningar til og frá Vestur-Barðastrandarsýslu. 352. mál
  -> vörumerkið Iceland (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-534. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um sölu Landssímans. 729. mál
  <- 131 þjónusta
  -> þjónustuskyldur í eldsneytisafgreiðslu. 773. mál
  -> þriðja kynslóð farsíma. 160. mál