Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


135. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (aukið eftirlit og skráningarskylda). 539. mál
  -> aðgerðir til að auðvelda notkun á opnum hugbúnaði og hugbúnaðarstöðlum. 445. mál
  -> aðild starfsmanna við samruna félaga yfir landamæri (EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum). 533. mál
  -> Afganistan – matvæli – ríkislögreglustjóri – hvalveiðar (störf þingsins). B-729. mál
  -> afgreiðsla tóbaks. 608. mál
  -> afstaða heilbrigðisráðherra til áfengisfrumvarpsins (athugasemdir um störf þingsins). B-68. mál
  <- 135 atvinnuvegir
  -> auglýsingar sem beint er að börnum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-609. mál
  -> aukið öryggi við framkvæmdir hins opinbera. 303. mál
  -> áfengislög (auglýsingar). 63. mál
  -> áfengisneysla og áfengisverð. 225. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn. 269. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn (öruggt framboð raforku). 558. mál
  -> álit mannréttindanefndar SÞ – landskiptalög – Íbúðalánasjóður – ný Vestmannaeyjaferja (störf þingsins). B-863. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur o.fl.). 230. mál
  -> ársreikningar (EES-reglur, endurskoðunarnefndir). 527. mál
  -> ástandið í efnahagsmálum (umræður utan dagskrár). B-495. mál
  -> bankamál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-838. mál
  -> bensíngjald og meðalútsöluverð bensíns. 552. mál
  -> Breiðafjarðarferjan Baldur. 460. mál
  -> breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður). 432. mál
  -> breyting á lögum er varða verðbréfaviðskipti (breyting ýmissa laga). 538. mál
  -> breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum (hækkun fjárhæða). 498. mál
  -> breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa (samræmdur þinglýsingargagnagrunnur). 521. mál
  -> efnahagsmál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-309. mál
  -> efni og efnablöndur (EES-reglur). 431. mál
  -> eftirlit með hlutum, tækni og þjónustu sem hafa hernaðarlega þýðingu (reglur um utanríkisviðskipti). 628. mál
  -> eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins (EES-reglur). 362. mál
  -> eftirlit með útsölustöðum tóbaks o.fl.. 609. mál
  -> einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks (brottfall laganna). 307. mál
  -> einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík (umræður utan dagskrár). B-462. mál
  -> einkavæðing orkufyrirtækja (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-28. mál
  -> einkavæðing orkufyrirtækja (athugasemdir um störf þingsins). B-41. mál
  -> eldsneytisverð – samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl. (störf þingsins). B-514. mál
  -> endurskoðendur (EES-reglur, heildarlög). 526. mál
  -> endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (EES-reglur, breyting ýmissa laga). 524. mál
  -> erfðabreytt matvæli. 585. mál
  -> evruvæðing efnahagslífsins. 440. mál
  -> fjarskipti (EES-reglur). 523. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í sjávarútvegi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-576. mál
  -> fjárfestingar í jarðhita í Suðaustur-Asíu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-85. mál
  -> fjármálafyrirtæki (starfsleyfi). 181. mál
  -> fjármálafyrirtæki (sparisjóðir). 615. mál
  -> fjármálafyrirtæki (kaup viðskiptabanka á hlutabréfum). 661. mál
  -> flutningsjöfnunarstyrkir. 136. mál
  -> framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög). 518. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum. 203. mál
  -> framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað (umræður utan dagskrár). B-376. mál
  -> fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada. 543. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 2007. 448. mál
  -> frumvarp um matvæli – löggæsla á Suðurnesjum – þjóðlendur (störf þingsins). B-560. mál
  -> fyrning kröfuréttinda (heildarlög). 67. mál
  -> fæðubótarefni. 474. mál
  -> geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.). 353. mál
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds). 95. mál
  -> happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (framlenging rekstrarheimildar). 207. mál
  -> happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (framlenging rekstrarheimildar). 208. mál
  -> heimsmarkaðsverð á olíu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-732. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.). 468. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga). 525. mál
  -> húsnæðismarkaðurinn og Íbúðalánasjóður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-665. mál
  -> hvalveiðar og ímynd Íslands (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-591. mál
  -> hækkun á bensíni og dísilolíu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-393. mál
  -> innflutningur landbúnaðarvara. 296. mál
  -> innflutningur og eftirlit með innfluttu kjöti. 283. mál
  -> innheimtulög (heildarlög). 324. mál
  -> Íbúðalánasjóður – stefna NATO í kjarnorkumálum (störf þingsins). B-275. mál
  -> Ísland á innri markaði Evrópu. 350. mál
  -> Ísland sem alþjóðleg fjármálamiðstöð. 443. mál
  -> íslensk alþjóðleg skipaskrá (frestun gildistöku laganna). 291. mál
  -> jarðalög (kaup bújarða). 495. mál
  -> jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (niðurfelling laganna). 542. mál
  -> kaupréttarsamningar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-360. mál
  -> kostnaður við samgöngur til Vestmannaeyja (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-114. mál
  -> landupplýsingar. 399. mál
  -> lokun póstafgreiðslna og fækkun póstburðardaga. 637. mál
  -> lyfjalög (sala nikótínlyfja). 37. mál
  -> lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.). 464. mál
  -> lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu). 662. mál
  -> lækkun matvælaverðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-761. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 375. mál
  -> markaðsvæðing samfélagsþjónustu. 3. mál
  -> merking grænmetis (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-733. mál
  -> neytendalán (efling neytendaverndar). 537. mál
  -> niðurskurður póstþjónustu á landsbyggðinni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-879. mál
  -> raforkulög (aðgengilegir orkusölusamningar). 43. mál
  -> raforkumálefni. 311. mál
  -> rafræn eignarskráning verðbréfa (viðskipti með verðbréf í erlendri mynt). 476. mál
  -> reglur um meðferð erfðaupplýsinga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-113. mál
  -> sala á Breiðafjarðarferjunni Baldri. 408. mál
  -> sala á Breiðafjarðarferjunni Baldri. 459. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 6. mál
  -> sala eigna ríkisins í Hvalfirði. 79. mál
  -> sala upplýsinga um erfðamengi einstaklinga. 572. mál
  -> sala Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. á fasteignum á Keflavíkurflugvelli (skipun rannsóknarnefndar). 319. mál
  -> samgöngumiðstöð í Reykjavík. 188. mál
  -> samgöngur til Eyja – sala eigna á Keflavíkurflugvelli (athugasemdir um störf þingsins). B-163. mál
  -> samkeppni á matvælamarkaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-763. mál
  -> samkeppni á matvörumarkaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-86. mál
  -> samkeppnishæfni í ferðaþjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-464. mál
  -> samkeppnislög (mat á lögmæti samruna). 26. mál
  -> samkeppnislög (samruni fyrirtækja, EES-reglur). 384. mál
  -> samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga. 16. mál
  -> samkeppnisstaða hótela og gististaða á landsbyggðinni. 216. mál
  -> samningar um opinber verkefni (umræður utan dagskrár). B-370. mál
  -> samræmd neyðarsvörun (heildarlög). 191. mál
  -> sértryggð skuldabréf (heildarlög). 196. mál
  -> sértryggð skuldabréf (staða afleiðusamninga). 611. mál
  -> siglingalög (uppfærsla takmörkunarfjárhæða). 88. mál
  -> sjúkratryggingar (heildarlög). 613. mál
  -> skipan ferðamála (viðurlög o.fl.). 92. mál
  -> skráning samheitalyfja. 632. mál
  -> skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar (skýrsla ráðherra). B-171. mál
  -> skýrsla frá Ríkisendurskoðun og ummæli þingmanns (tilkynningar forseta). B-170. mál
  -> skýrsla nefndar um flutningskostnað og jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinni. 84. mál
  -> staða krónunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-323. mál
  -> staða og horfur í efnahagsmálum (umræður utan dagskrár). B-257. mál
  -> staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og félagaréttur). 557. mál
  -> starfsemi Íslandspósts (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-881. mál
  -> starfsemi Íslandspósts hf.. 145. mál
  -> starfsemi íslensku bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-296. mál
  -> stefna ríkisstjórnarinnar í gjaldmiðilsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-322. mál
  -> stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar ehf.. 627. mál
  -> stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.. 471. mál
  -> strandsiglingar (uppbygging). 619. mál
  -> stýrivextir Seðlabankans og stjórn efnahagsmála (umræður utan dagskrár). B-96. mál
  -> takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru. 47. mál
  -> tekjur af endursölu hugverka. 612. mál
  -> tollalög (leyfisveitingar, tollafgreiðslugengi o.fl.). 229. mál
  -> tóbaksvarnir. 607. mál
  -> tóbaksvarnir (EES-reglur). 648. mál
  -> umferðarlög og vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 76. mál
  -> umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar (tilkynningar forseta). B-503. mál
  -> umhverfismerki fyrir ábyrgar fiskveiðar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-880. mál
  -> umræða um þorsk í útrýmingarhættu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-351. mál
  -> undirbúningur að þjónustumiðstöð við olíuleit á Drekasvæði. 329. mál
  -> uppfylling ákvæða í kaupsamningi Símans (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-110. mál
  -> uppgjör fjármálafyrirtækja í evrum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-230. mál
  -> uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands (umræður utan dagskrár). B-104. mál
  -> útboð fjarskiptasjóðs um uppbyggingu háhraðanettenginga. 582. mál
  -> úthýsing verkefna á vegum ríkisins. 198. mál
  -> vátryggingarsamningar (afmörkun á heimild til upplýsingaöflunar). 163. mál
  -> Veðurstofa Íslands (heildarlög). 517. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum). 348. mál
  -> verðsamráð á matvörumarkaði (athugasemdir um störf þingsins). B-77. mál
  -> verðtrygging (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-851. mál
  -> verslunaratvinna (eigendasaga myndverks). 66. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við verðsamráði olíufélaganna. 415. mál
  -> viðskipti með aflamark og aflahlutdeild. 213. mál
  -> vinna barna og unglinga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-377. mál
  -> þróun þorskverðs. 604. mál