Samantekt um þingmál

Fjárlög 2020

1. mál á 150. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að sýna áætlanir um tekjur og gjöld ríkissjóðs fyrir hvert það ár sem í hönd fer og leita heimilda til hvers konar fjárráðstafana, svo sem lántöku og ríkisábyrgða og heimilda til að kaupa og selja fasteignir.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að þrepum tekjuskattskerfisins verði fjölgað úr tveimur í þrjú og að gerðar verði breytingar á persónuafslætti og skattleysismörkum. Einnig er lagt til að tryggingagjald lækki um 0,25 prósentustig. Þá er gert ráð fyrir að fæðingarorlof verði lengt úr 9 í 10 mánuði og að skerðingarmörk barnabóta hækki. Gert er ráð fyrir auknum framlögum til opinberra fjárfestinga, s.s. uppbyggingu nýs Landspítala, samgöngumála, byggingu hjúkrunarheimila, nýs skrifstofuhúsnæðis fyrir Alþingi, Hús íslenskunnar, nýs hafrannsóknaskips, viðbyggingar við Stjórnarráðshúsið og þyrlukaupa fyrir Landhelgisgæsluna. Lagt er til að stutt verði við orkuskipti með skattaívilnunum og styrkjum úr Orkusjóði. Einnig er gert ráð fyrir hærri framlögum til loftslagslagsmála, m.a. bindingar kolefnis með skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis.

Breytingar á lögum og tengd mál

Gera þarf breytingar á ýmsum lögum vegna tekjuhliðar og gjaldahliðar frumvarpsins.

Kostnaður og tekjur

Áætlað er að heildartekjur fyrir árið 2020 verði 919,5 milljarðar kr. og heildarútgjöld eru áætluð 919,1 milljarðar kr.

Afgreiðsla

Frumvarpið varð að lögum með þeim breytingum að heildartekjur fyrir árið 2020 eru áætlaðar 908,7 milljarðar kr. en gjöld um 918,5 milljarðar kr.

Aðrar upplýsingar

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Frétt og kynningarefni  06.09.2019.

Fjárlög fyrir árið 2020. Safn upplýsinga vegna fjárlaga fyrir árið 2020.

Rekstur og eignir ríkisins. Upplýsingavefur um rekstur og eignir ríkisins.


Fjársýsla ríkisins

Ríkisreikningur. Rafrænar útgáfur ríkisreikninga.

Ríkisreikningur. Sundurliðun á tekjum og gjöldum ríkisins frá árinu 2004 til dagsins í dag.


Hagstofan

Fjármál hins opinbera. Útgáfur, talnaefni, fréttatilkynningar.

Efnahagur. Hér er hægt að sækja sögulegar, tölulegar upplýsingar um: fjármál hins opinbera, þjóðhagsreikninga, þjóðhagsspá, utanríkisverslun og verðlag.


Seðlabanki Íslands


Hagtölur. Seðlabankinn annast skipulega öflun, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna.

Hagvísar Seðlabanka Íslands. Yfirlit efnahagsmála og safn hagvísa.

Fjölmiðlaumfjöllun

Fréttavefir um fjárlagafrumvarpið

Síðast breytt 11.12.2019. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.