Atvinnuvegir: Sjávarútvegur RSS þjónusta

þ.m.t. fiskveiðar, fiskveiðistjórn, fiskvinnsla, hafrannsóknir, hvalveiðar

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
101 04.10.2001 Aflamark í ýsu Einar K. Guðfinns­son
209 30.10.2001 Aflamarksbátar Svanfríður Jónas­dóttir
210 30.10.2001 Afnám kvótasetningar Svanfríður Jónas­dóttir
675 08.04.2002 Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa Utanríkis­ráð­herra
577 04.03.2002 Atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum Einar K. Guðfinns­son
58 08.10.2001 Áframeldi á þorski Hjálmar Árna­son
218 30.10.2001 Byggðakvóti Svanfríður Jónas­dóttir
333 28.11.2001 Eldi nytjastofna sjávar Sjávarútvegs­ráð­herra
306 21.11.2001 Endurreisn íslensks skipaiðnaðar Steingrímur J. Sigfús­son
410 24.01.2002 Fiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001 Kristján Páls­son
670 26.03.2002 Fiskveiðar utan lögsögu Íslands (norsk-íslenski síldarstofninn) Sjávarútvegs­ráð­herra
112 08.10.2001 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður) Svanfríður Jónas­dóttir
4 02.10.2001 Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu Guðjón A. Kristjáns­son
360 08.12.2001 Flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 1996/1997 til 2000/2001 Jóhann Ársæls­son
579 07.03.2002 Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (löndun fiskúrgangs) Kristján Páls­son
179 17.10.2001 Greiðslur fyrir veiðiheimildir 1996/1997 til 2000/2001 Jóhann Ársæls­son
436 31.01.2002 Hafsbotninn við Ísland Katrín Fjeldsted
226 31.10.2001 Heildarskuldir sjávar­útvegsins Gísli S. Einars­son
258 08.11.2001 Hvalir Gunnar Birgis­son
648 22.03.2002 Hvalveiðar (leyfi til veiða) Guðjón A. Kristjáns­son
445 31.01.2002 Kostnaður við stjórn fiskveiða Gísli S. Einars­son
513 14.02.2002 Kræklingarækt Karl V. Matthías­son
324 27.11.2001 Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum Magnús Stefáns­son
211 30.10.2001 Landanir á Vestfjörðum Svanfríður Jónas­dóttir
212 30.10.2001 Laun og launahlutfall í flotanum Svanfríður Jónas­dóttir
402 23.01.2002 Loðnuveiðar Kristján L. Möller
563 27.02.2002 Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla) Samgöngu­ráð­herra
411 24.01.2002 Nýting afla af fullvinnsluskipum Kristján Páls­son
93 04.10.2001 Óbein fjárfesting Svanfríður Jónas­dóttir
586 06.03.2002 Óhreyfð skip í höfnum og skipsflök Katrín Fjeldsted
214 30.10.2001 Rannsóknir á áhrifum veiðarfæra Svanfríður Jónas­dóttir
721 17.04.2002 Rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs Kristján Páls­son
131 10.10.2001 Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar Össur Skarphéðins­son
56 08.10.2001 Rannsóknir á þorskeldi Karl V. Matthías­son
559 26.02.2002 Reglur um úthlutun „byggðakvóta“ Svanfríður Jónas­dóttir
327 27.11.2001 Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002 Utanríkis­ráð­herra
685 03.04.2002 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002 Utanríkis­ráð­herra
418 24.01.2002 Sjómannalög (bótaréttur) Hjálmar Árna­son
729 18.04.2002 Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávar­útvegsins (krókaaflamarksbátar) Sjávarútvegsnefnd, meiri hluti
619 12.03.2002 Skipulag sjóbjörgunarmála Jóhann Ársæls­son
285 15.11.2001 Skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa) Samgöngu­ráð­herra
302 20.11.2001 Skráningarskylda skipa Guðjón A. Kristjáns­son
3 02.10.2001 Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.) Jóhann Ársæls­son
178 17.10.2001 Stjórn fiskveiða (sáttanefnd) Össur Skarphéðins­son
191 18.10.2001 Stjórn fiskveiða (krókabátar) Guðjón A. Kristjáns­son
193 18.10.2001 Stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar) Sjávarútvegs­ráð­herra
425 24.01.2002 Stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum) Sjávarútvegs­ráð­herra
562 26.02.2002 Stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.) Sjávarútvegs­ráð­herra
726 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
156 15.10.2001 Tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (sjómannaafsláttur) Pétur H. Blöndal
161 15.10.2001 Tilraunaveiðar á miðsjávartegundum í úthafinu Össur Skarphéðins­son
401 23.01.2002 Tilraunaveiðar með gildrum Svanfríður Jónas­dóttir
286 15.11.2001 Umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla) Sjávarútvegs­ráð­herra
588 07.03.2002 Úrelt skip í höfnum landsins Lúðvík Bergvins­son
486 07.02.2002 Útræðisréttur strandjarða Árni Steinar Jóhanns­son
288 15.11.2001 Veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds) Sjávarútvegs­ráð­herra
213 30.10.2001 Verðmæti steinbítskvóta Svanfríður Jónas­dóttir
492 11.02.2002 Verndun hafs og stranda (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
539 19.02.2002 Vísinda- og ­tækniráð Forsætis­ráð­herra
578 05.03.2002 Þjóðareign náttúruauð­linda Rannveig Guðmunds­dóttir
215 30.10.2001 Þorskveiði smábáta Svanfríður Jónas­dóttir
289 15.11.2001 Þróunarsjóður sjávar­útvegsins (hækkun gjalds) Sjávarútvegs­ráð­herra

Áskriftir