Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
65 06.10.2004 Aðgerðir til að draga úr vegsliti Jóhann Ársæls­son
243 02.11.2004 Aukatekjur ríkissjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
375 26.11.2004 Aukatekjur ríkissjóðs (hækkun gjalda) Fjármála­ráð­herra
707 06.04.2005 Álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur) Iðnaðar­ráð­herra
790 25.04.2005 Bensíngjald og meðalútsöluverð bensíns Pétur H. Blöndal
377 26.11.2004 Bifreiðagjald (hækkun gjalds) Fjármála­ráð­herra
674 22.03.2005 Bílastæðamál fatlaðra Birkir Jón Jóns­son
396 30.11.2004 Breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga) Iðnaðar­ráð­herra
725 05.04.2005 Búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds) Landbúnaðar­ráð­herra
542 17.02.2005 Einkareknir grunnskólar Björgvin G. Sigurðs­son
710 01.04.2005 Endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar Guðjón Guðmunds­son
717 01.04.2005 Erfðafjárskattur Gunnar Birgis­son
173 12.10.2004 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
165 12.10.2004 Fjármagnstekjuskattur Jón Gunnars­son
366 24.11.2004 Fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti) Fjármála­ráð­herra
720 04.04.2005 Fjáröflun til vegagerðar (uppgjör þungaskatts) Fjármála­ráð­herra
331 16.11.2004 Fjöldi og kjör sendiherra Sigurjón Þórðar­son
529 14.02.2005 Gini-stuðull og tekjuskattsbreytingar Sigurjón Þórðar­son
280 09.11.2004 Gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs) Jóhanna Sigurðar­dóttir
389 29.11.2004 Gjald af áfengi og tóbaki Fjármála­ráð­herra
547 17.02.2005 Gjald af áfengi og tóbaki (lækkun gjalds á léttvín og bjór) Gunnar Örlygs­son
132 07.10.2004 Gjaldskrá leikskóla Jóhanna Sigurðar­dóttir
320 15.11.2004 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir) Viðskipta­ráð­herra
534 15.02.2005 Háskólar (jafnrétti til náms, skólagjöld) Kolbrún Halldórs­dóttir
348 18.11.2004 Háskóli Íslands (skrásetningargjald) Mennta­mála­ráð­herra
350 18.11.2004 Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald) Mennta­mála­ráð­herra
148 11.10.2004 Heildarskattbyrði einstaklinga Jóhann Ársæls­son
262 04.11.2004 Innflutningur í gámum Guðmundur Hallvarðs­son
349 18.11.2004 Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald) Mennta­mála­ráð­herra
673 22.03.2005 Lækkun skatta á eftirlaun og ellilífeyri Össur Skarphéðins­son
548 17.02.2005 Lækkun veggjalds í Hvalfjarðargöngum Jóhann Ársæls­son
652 17.03.2005 Mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts Atli Gísla­son
85 05.10.2004 Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) Heilbrigðis­ráð­herra
807 07.05.2005 Olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds) Fjármála­ráð­herra
278 10.11.2004 Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni Kristján L. Möller
128 07.10.2004 Sektakerfi lögreglunnar Jóhanna Sigurðar­dóttir
388 29.11.2004 Sívinnsla við skil skattframtala Valdimar L. Friðriks­son
136 07.10.2004 Skattalækkanir Jóhanna Sigurðar­dóttir
98 07.10.2004 Skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun Steingrímur J. Sigfús­son
258 02.11.2004 Skattgreiðslur Alcan á Íslandi Guðmundur Árni Stefáns­son
490 01.02.2005 Skattgreiðslur fjármálafyrirtækja Jóhanna Sigurðar­dóttir
364 23.11.2004 Skattskylda orkufyrirtækja Fjármála­ráð­herra
709 06.04.2005 Skil á fjármagnstekjuskatti Ögmundur Jónas­son
335 16.11.2004 Skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.) Fjármála­ráð­herra
35 04.10.2004 Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé) Einar K. Guðfinns­son
293 09.11.2004 Staðgreiðsluskattar og virðisaukaskattur Hilmar Gunnlaugs­son
66 06.10.2004 Stimpilgjald (breyting ýmissa laga) Margrét Frímanns­dóttir
69 06.10.2004 Stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis, endurfjármögnun) Margrét Frímanns­dóttir
106 07.10.2004 Stimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlána Margrét Frímanns­dóttir
317 11.11.2004 Stóriðja og skattar Guðmundur Árni Stefáns­son
656 17.03.2005 Tannlækningar (gjaldskrár) Jón Gunnars­son
261 03.11.2004 Taxtar tannlækna Jón Gunnars­son
198 14.10.2004 Tekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldum Margrét Frímanns­dóttir
586 24.02.2005 Tekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldum Kristján L. Möller
7 06.10.2004 Tekjuskattur og eignarskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts) Ögmundur Jónas­son
32 04.10.2004 Tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður) Guðjón A. Kristjáns­son
137 11.10.2004 Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár) Sigurður Kári Kristjáns­son
351 20.11.2004 Tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.) Fjármála­ráð­herra
695 01.04.2005 Tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla) Fjármála­ráð­herra
194 14.10.2004 Tekjustofnar sveitarfélaga (álagning útsvars) Steingrímur J. Sigfús­son
493 02.02.2005 Tollalög (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
765 14.04.2005 Tollar á innfluttar búvörur og matvöruverð Rannveig Guðmunds­dóttir
127 07.10.2004 Umfang skattsvika Jóhanna Sigurðar­dóttir
442 10.12.2004 Umfang skattsvika á Íslandi Fjármála­ráð­herra
110 07.10.2004 Umferðarsektir Ásta R. Jóhannes­dóttir
394 30.11.2004 Úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
43 05.10.2004 Vegagerð og veggjöld Einar K. Guðfinns­son
75 05.10.2004 Veggjald í Hvalfjarðargöng Guðjón Guðmunds­son
149 11.10.2004 Veggjöld Jóhann Ársæls­son
6 04.10.2004 Virðisaukaskattur (matvörur) Össur Skarphéðins­son
159 11.10.2004 Virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga) Fjármála­ráð­herra
363 23.11.2004 Virðisaukaskattur (almenningsvagnar) Álfheiður Inga­dóttir
401 02.12.2004 Virðisaukaskattur (samgöngumannvirki, blöð og tímarit) Magnús Þór Hafsteins­son
263 04.11.2004 Virðisaukaskattur af listmunagerð Ísólfur Gylfi Pálma­son
353 22.11.2004 Virðisaukaskattur af lyfseðilsskyldum lyfjum Pétur Bjarna­son
697 01.04.2005 Virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar) Fjármála­ráð­herra
221 21.10.2004 Þjónustugjöld á náttúruverndarsvæðum Ásta Möller
186 14.10.2004 Þungaskattur á orkugjöfum Steingrímur J. Sigfús­son
556 21.02.2005 Þvingunarúrræði og dagsektir umhverfisstofnana Sigurjón Þórðar­son

Áskriftir

RSS áskrift