Atkvæðagreiðsla

Alþingi 126. löggjafarþing. 130. fundur. Atkvæðagreiðsla 25819
671. mál. skipan opinberra framkvæmda
(heildarlög)
Þskj. 1049.
20.05.2001 00:42
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 35, nei 0, greiddu ekki atkv. 12
fjarvist 2, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: greiðir ekki atkvæði, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: fjarverandi, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarvist, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Magnússon: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Magnússon, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þuríður Backman

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Árni Steinar Jóhannsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðrún Ögmundsdóttir, Jónína Bjartmarz

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Karl V. Matthíasson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 8 0 10
Konur 10 0 4 2 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 10 0 0 1 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 1 0 7 1 8
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 0 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 1 0 5 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 5 2 2
Reykjanes 8 0 1 0 3
Vesturland 2 0 1 0 2
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 2 0 1 0 2
Norðurland eystra 3 0 3 0 0
Austurland 4 0 1 0 0
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.