Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 93. fundur. Atkvæðagreiðsla 29285
154. mál. nýting innlends trjáviðar
Þskj. 154. , svo breytt,
10.03.2003 17:44
Samþykkt
Till.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 22

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Adolf H. Berndsen, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jónína Bjartmarz, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman

Fjarvist:

Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Karl V. Matthíasson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 21 0 0 0 20
Konur 17 0 0 3 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 0 4
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 7 0 0 1 9
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 2 4
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 3 0 0 0 3
utan þingflokka 0 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 1 6
Reykjanes 7 0 0 2 3
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 2 0 0 0 3
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 4 0 0 0 2
Austurland 2 0 0 0 3
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.