Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 93. fundur. Atkvæðagreiðsla 29351
489. mál. umferðarlög
(EES-reglur)
Þskj. 1122. 2
10.03.2003 18:00
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 3, fjarver­andi 19

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Adolf H. Berndsen, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Sigríður Ingvarsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 0 14
Konur 14 0 0 3 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 1 0 0 0 1
Samfylkingin 8 0 0 1 8
Sjálfstæðis­flokkur 17 0 0 2 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0
utan þingflokka 0 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 1 7
Reykjanes 7 0 0 2 3
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 2 0 0 0 3
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.