1996-06-04 00:18:04# 120. lþ.#F 159.#6. fundur. Meðferð opinberra mála., til 00:18:17| A gert 4 8:36
[prenta uppsett í dálka] 159. fundur

Meðferð opinberra mála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 450. mál (ákæruvald). --- Þskj. 782 (með áorðn. breyt. á þskj. 782, 1084).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:18]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

17 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.