1996-06-04 00:20:56# 120. lþ.#F 159.#11. fundur. Almannatryggingar., til 00:21:18| A gert 6 9:54
[prenta uppsett í dálka] 159. fundur

Almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 529. mál (eingreiðsla skaðabóta). --- Þskj. 1026.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:21]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AK, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÞorstP, ÖJ.

18 þm. (ÁE, ÁMM, ÁÞ, DO, FrS, GÁ, GMS, HÁs, ÍGP, KHG, PP, RA, RG, SighB, SF, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.