1996-06-05 13:20:19# 120. lþ.#F 161.#8. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 13:21:21| A gert 24 11:9
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 436. mál (úreldingarstyrkur til krókabáta). --- Þskj. 768.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:21]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BBj, EgJ, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, HBl, IP, ÍGP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SAÞ, SP, TIO, VS, ÞorstP.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, HG, JóhS, KHG, MF, RA, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, DO, EKG, EOK, FrS, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, PP, SJóh, SF, StG, SJS, StB, VE, ÖS) fjarstaddir.