1995-11-30 13:26:17# 120. lþ.#F 48.#1. fundur. Framleiðsla og sala á búvörum., til 13:28:30| A gert 4 10:43
[prenta uppsett í dálka]

Frv. landbrh., 204. mál. --- Þskj. 262.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:26]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AnnJ, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DSigf, EgJ, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, ÍGP, JBH, JónK, KHG, KÁ, KPál, LMR, LB, MS, MÁ, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, StG, SJS, SvanJ, SvG, VS, VE.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁJ, BH, DO, EKG, FrS, GHall, HG, IP, KH, MF, ÓRG, ÓHann, SP, StB, TIO, ÞorstP, ÖJ) fjarstaddir.