1997-02-24 15:23:45# 121. lþ.#F 76.#4. fundur. Grunnskólar., til 15:24:11| A gert 25 8:34
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur

Grunnskólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 254. mál (námsleyfasjóður). --- Þskj. 474.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:24]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GE, GuðjG, GÞÞ, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GuðrS, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, MÁ, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SK, TIO, VS.

10 þm. (DO, EKG, FrS, HjálmJ, JBH, LMR, StG, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.