1996-12-17 13:50:19# 121. lþ.#F 46.#3. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 13:56:08| A gert 17 14:53
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 181. mál. --- Þskj. 202, nál. 361 og 363, brtt. 362.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:51]

Brtt. 362,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 362,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 362,3 (ný 7. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VH, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GL, GÁS, GGuðbj, JóhS, KHG, KH, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GuðjG, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

Brtt. 362,4 (nýtt ákvæði til brb.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KPál, LMR, LB, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VH, ÞorstP.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GL, GÁS, GGuðbj, JóhS, KHG, KH, MS, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GuðjG, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:53]

Steingrímur J. Sigfússon:


Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP, ÖS.

6 þm. (GL, KHG, RA, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GuðjG, GMS, HjálmJ, HG, IP, JBH, KÁ, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.