1998-05-19 16:38:08# 122. lþ.#F 131.#2. fundur. Almannatryggingar., til 16:38:43| A gert 20 13:13
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 122. lþ.

Almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 459. mál (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar). --- Þskj. 1235.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:38]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KPál, MS, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, FI, FrS, GE, GÁS, HÁs, HjÁ, KH, LMR, LB, MF, ÓÖH, SighB, SJóh, StG, ÞorstP) fjarstaddur.