1997-12-19 14:17:57# 122. lþ.#F 49.#8. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 14:22:06| A gert 20 9:2
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 328. mál (lífeyrisiðgjöld o.fl.). --- Þskj. 414, nál. 518, brtt. 519.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:18]

1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 519,1 samþ. með 56 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 519,2 samþ. með 58 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, GHelg, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

1 þm. (GMS) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁE, ÁRJ, BBj, DO, GÁ, HBl, HjÁ, JBH, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (GMS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (ÁE, BBj, DO, HBl, HjÁ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 519,3 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (GMS, PHB) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BBj, DO, HBl, HjÁ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:20]

Pétur H. Blöndal:


5. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.