1999-03-10 20:54:00# 123. lþ.#F 84.#4. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 20:54:18| A gert 11 9:54
[prenta uppsett í dálka] 84. fundur, 123. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 3. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 590. mál. --- Þskj. 986.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:54]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MagnM, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, DO, GÁS, GMS, HjÁ, JóhS, LB, MS, MF, RA, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.