1998-12-10 18:41:48# 123. lþ.#F 37.#2. fundur. Embættiskostnaður sóknarpresta., til 18:45:13| A gert 17 14:26
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 123. lþ.

Embættiskostnaður sóknarpresta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 232. mál (samningur ríkis og kirkju). --- Þskj. 259, nál. 381.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:43]

1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, EOK, FI, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓÖH, PP, SighB, StG) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KHG, KPál, MS, ÓE, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, EOK, FI, GE, GÁS, GMS, ÍGP, LMR, ÓÖH, PP, StG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.