1998-12-19 23:48:42# 123. lþ.#F 47.#22. fundur. Stimpilgjald., til 23:49:23| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Stimpilgjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 151. mál (undanþágur frá gjaldi). --- Þskj. 462.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:49]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

5 þm. (GGuðbj, JóhS, SJóh, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG) fjarstaddir.