2000-05-09 14:33:34# 125. lþ.#F 109.#9. fundur. Könnun á læsi fullorðinna., til 14:35:11| A gert 10 8:54
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 125. lþ.

Könnun á læsi fullorðinna, frh. síðari umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 55. mál. --- Þskj. 55, nál. 1156.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:34]

Tillgr. samþ. með 50:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, KPál.

11 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GÁS, GunnB, HBl, RG, SF, SP, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 52:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, KPál.

9 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GÁS, GunnB, SF, SP, TIO, ÖS) fjarstaddir.