2000-05-09 15:33:45# 125. lþ.#F 110.#20. fundur. Virðisaukaskattur., til 15:34:02| A gert 10 9:4
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur, 125. lþ.

Virðisaukaskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 548. mál (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.). --- Þskj. 1293.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:33]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EMS, GHH, GE, GuðjG, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, MF, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

25 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EKG, EOK, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, KF, LB, PP, RG, SighB, SF, SP, SvH, TIO, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.