1999-11-23 13:36:07# 125. lþ.#F 31.#7. fundur. Öryggi greiðslufyrirmæla., til 13:37:05| A gert 24 8:29
[prenta uppsett í dálka] 31. fundur, 125. lþ.

Öryggi greiðslufyrirmæla, frh. 3. umr.

Stjfrv., 23. mál (EES-reglur). --- Þskj. 224, brtt. 249.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Brtt. 249,1.--4. tölul. samþ. með 39 shlj. atkv.

Frv. svo breytt samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BergH, BBj, EKG, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KHG, KPál, MF, ÓI, PHB, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

24 þm. (ÁMM, BH, DO, DrH, EOK, FI, GHH, HGJ, IP, JHall, KF, KolH, KLM, LMR, LB, ÓÖH, PP, RG, SighB, SJóh, SP, SÞ, TIO, VS) fjarstaddir.