1999-12-17 11:12:01# 125. lþ.#F 48.#11. fundur. Skráð trúfélög., til 11:16:48| A gert 17 13:31
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Skráð trúfélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 69. mál (heildarlög). --- Þskj. 69, nál. 393, brtt. 394 og 425.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 425 felld með 32:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, JÁ, JóhS, JB, JónK, KolH, LB, MF, RG, SighB, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KF, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

14 þm. (ArnbS, BH, GAK, GHall, GÁS, GÖ, GIG, KLM, LMR, SJóh, SÞ, SvanJ, TIO, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, GIG, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞBack.

11 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, JóhS, KolH, LB, MF, RG, SighB, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, BH, GAK, GHall, GÁS, GÖ, KLM, LMR, SJóh, SÞ, SvanJ, TIO, ÖS) fjarstaddir.

4.--6. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 394,1 samþ. með 48 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, GIG, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JB, JónK, JHall, KF, KolH, KHG, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, BH, DO, GAK, GHall, GÁS, GÖ, JÁ, KLM, LMR, RG, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 394,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 394,3 samþ. með 49 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

10.--12. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.