Ferill 296. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


125. löggjafarþing 1999–2000.
Nr. 23/125.

Þskj. 1409  —  296. mál.


Þingsályktun

um vegáætlun fyrir árin 2000–2004.


    Alþingi ályktar, samkvæmt V. kafla vegalaga, nr. 45/1994, að árin 2000–2004 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi vegáætlun:

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN *


(Fjárhæðir í m.kr.)         2000     2001     2002     2003     2004

1.1.    Markaðar tekjur:
    1. Bensíngjald          5.683     6.026     6.111     6.190     6.270
    2. Þungaskattur, km-gjald          2.258     2.417     2.452     2.483     2.515
    3. Þungaskattur, árgjald          1.707     1.810     1.835     1.859     1.883
    4. Leyfisgjöld flutninga          3     3     3     3     3
         
              9.651     10.256     10.401     10.535     10.671

1.2.    Umsýslugjald 0,5%          -48     -51     -52     -52     -53                             
         
             9.603     10.205     10.349     10.483     10.618

1.3.    Viðbótarfé          500     500     500
1.4.     Sérstök fjáröflun          324     750     2.300     2.850     2.650
         
              10.427     11.455     13.149     13.333     13.268
1.5.    Lánsfé:
    1. Vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga          -40      -40     -40     -40     -40

1.6.     Frestun framkvæmda          -585     585
         
          Samtals      9.802     12.000     13.109     13.293     13.228

* Tölur ársins 2000 eru á verðlagi þessa árs (vísitala vegagerðar 6060), en tölur áranna 2001–2004 eru hækkaðar til áætlaðs verðlags 2001. Hækkun verðlags er áætluð 4,5% (vísitala vegagerðar 6330) og er það í samræmi við forsendur við vinnu við fjárlagagerð 2001.

II. SKIPTING ÚTGJALDA
(Fjárhæðir í m.kr.)


          2000     2001     2002     2003     2004
    
2.1.     Stjórn og undirbúningur               363          390          401          411          411
    1. Yfirstjórn og skrifstofa          146          154          155          157          157
    2. Tæknilegur undirbúningur          110          122          130          134          134
    3. Umferðareftirlit og þjónusta          107          114          116          120          120

2.2.     Almenn þjónusta               1.303          1.387          1.417          1.450          1.483
    1. Þjónustusvæði          283          302          306          312          319
    2. Vegir og vegyfirborð          374          390          388          388          388
    3. Brýr og veggöng          56          62          65          68          72
    4. Vegmerkingar og vegbúnaður          339          366          391          413          432
    5. Þéttbýlisvegir          251          267          267          269          272

2.3.     Vetrarþjónusta               765          810          822          867          888

2.4.     Viðhald þjóðvega               1.789          2.031          2.082          2.094          2.136
    1. Endurnýjun bundinna slitlaga          790          856          872          877          887
    2. Endurnýjun malarslitlaga          230          240          240          240          240
    3. Styrkingar og endurbætur          408          538          558          560          587
    4. Brýr, varnargarðar og veggöng          165          178          183          188          193
    5. Öryggisaðgerðir          79          94          104          104          104
    6. Vatnaskemmdir          117          125          125          125          125

2.5.     Til nýrra þjóðvega               5.156          5.629          7.197          7.263          7.068
    1.    Stofnvegir
         1. Almenn verkefni          479          500          500          500          500
         2. Höfuðborgarsvæðið          1.116          1.187          1.187          1.187          1.187
         3. Stórverkefni          1.759          1.876          1.876          1.876          1.876
         4. Viðbótarfé          500          500          500
         5. Þingvallahátíð          106                                        
                  3.960          4.063          4.063          3.563          3.563
    2.    Tengivegir          436          466          477          491          496
    3.    Til brúargerðar
        1. Brýr 10 m og lengri          211          242          242          242          242
         2. Smábrýr          23          24          24          24          24
                   234          266          266          266          266
    4.     Ferðamannaleiðir          82          86          86          86          86
    5.     Girðingar .          44          48          55          57          57
    6.     Jarðgangaáætlun          100          200          1.450          1.450          1.450
    7.     Orku- og iðjuvegir á Austurlandi          300          300          300          100
    8.     Sérstök verkefni                    200          500          1.250          1.150

2.6.    Til safnvega               223          272          282          282          282
2.7.    Til landsvega
              78          115          125          136          146
2.8.    Til styrkvega
              32          54          54          57          57
2.9.    Til reiðvega
              32          39          39          42          42
2.10.     Til tilrauna
              94          101          103          104          107
2.11.     Til flóabáta og sérleyfa
              592          627          627          627          648
                  
                   Samtals           10.427          11.455          13.149          13.333          13.268
Lán vegna Hvalfjarðar                -40          -40          -40          -40          -40
Frestun framkvæmda                -585          585                    
         
                    Samtals           9.802          12.000          13.109          13.293          13.228

Fjárlagauppsetning vegáætlunar 2000–2004.
Tekjur.

(Fjárhæðir í m.kr.)         2000     2001     2002     2003     2004

TEKJUR OG FRAMLÖG
Markaðar tekjur
    Bensíngjald          5.683     6.026     6.111     6.190     6.270
    Þungaskattur km-gjald          2.258     2.417     2.452     2.483     2.515
    Þungaskattur árgjald          1.707     1.810     1.835     1.859     1.883
    Leyfisgjöld vegna landflutninga          3     3     3     3     3
Samtals           9.651     10.256     10.401     10.535     10.671

    Frestun framkvæmda          -585     585
    Umsýslugjald til ríkissjóðs          -48     -51     -52     -52     -53
Markaðar tekjur til ráðstöfunar          9.018     10.790     10.349     10.483     10.618

Framlag úr ríkissjóði           500     500     500

GREITT ÚR RÍKISSJÓÐI SAMTALS           9.518     11.290     10.849     10.483     10.618

Sérstök fjáröflun           324     750     2.300     2.850     2.650

TEKJUR OG FRAMLÖG ALLS           9.842     12.040     13.149     13.333     13.268

Viðskiptahreyfingar
    Afborganir lána til ríkissjóðs:
         vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga          -40     -40     -40     -40     -40
        vegna ferja          -178     -254     -263     -268     -296
Viðskiptahreyfingar samtals           -218     -294     -303     -308     -336

TIL RÁÐSTÖFUNAR ALLS           9.624     11.746     12.846     13.025     12.932Fjárlagauppsetning vegáætlunar 2000–2004.
Gjöld.

(Fjárhæðir í m.kr.)


         2000     2001     2002     2003     2004

GJÖLD
Rekstur
     1.01 Stjórn og undirbúningur               360          387          398          408          408
         1. Yfirstjórn og skrifstofa          146          154          155          157          157
         2. Tæknilegur undirbúningur          110          122          130          134          134
         3. Umferðareftirlit og þjónusta          104          111          113          117          117
     1.11 Styrkir til ferja               488          518          518          518          539
          Afborgun ferjulána til ríkissjóðs               -178          -254          -263          -268          -296
     1.21 Styrkir til sérleyfishafa               104          109          109          109          109
     1.31 Umsjón fólksflutninga               3          3          3          3          3
              
Rekstur samtals               777          763          765          770          763

Viðhald
     5.05 Þjónusta               2.068          2.197          2.239          2.317          2.371
         1. Þjónustusvæði          283          302          306          312          319
         2. Vegir og vegyfirborð          374          390          388          388          388
         3. Brýr og veggöng          56          62          65          68          72
         4. Vegmerkingar og vegbúnaður          339          366          391          413          432
         5. Þéttbýlisvegir          251          267          267          269          272
         6. Vetrarþjónusta          765          810          822          867          888
     5.10 Viðhald                1.789          2.031          2.082          2.094          2.136
         1. Endurnýjun bundinna slitlaga          790          856          872          877          887
         2. Endurnýjun malarslitlaga          230          240          240          240          240
         3. Styrkingar og endurbætur          408          538          558          560          587
         4. Brýr, varnargarðar og veggöng          165          178          183          188          193
         5. Öryggisaðgerðir          79          94          104          104          104
         6. Vatnaskemmdir          117          125          125          125          125
         
Viðhald samtals               3.857          4.228          4.321          4.411          4.507

Stofnkostnaður
     6.10 Nýframkvæmdir                4.531          6.174          7.157          7.223          7.028
         1. Stofnvegir
             1. Almenn verkefni          479          500          500          500          500
              2. Höfuðborgarsvæðið          1.116          1.187          1.187          1.187          1.187
              3. Stórverkefni          1.759          1.876          1.876          1.876          1.876
              Afborgun Hvalfjarðarláns          -40          -40          -40          -40          -40
              4. Viðbótarfé          500          500          500
              5. Þingvallahátíð          106
         Frestun framkvæmda          -585          585
         2. Tengivegir          436          466          477          491          496
         3. Til brúargerðar
              1. Brýr 10 m og lengri          211          242          242          242          242
              2. Smábrýr          23          24          24          24          24
         4. Ferðamannaleiðir          82          86          86          86          86
         5. Girðingar          44          48          55          57          57
         6. Jarðgangaáætlun          100          200          1.450          1.450          1.450
         7. Orku- og iðjuvegir á Austurlandi          300          300          300          100
         8. Sérstök verkefni                    200          500          1.250          1.150
     6.21 Landsvegir               78          115          125          136          146
     6.40 Tilraunir               94          101          103          104          107
     6.43 Safnvegir               223          272          282          282          282
    6.45 Styrkvegir
              32          54          54          57          57
     6.47 Reiðvegir                32          39          39          42          42
         
Stofnkostnaður samtals               4.990          6.755          7.760          7.844          7.662
         

GJÖLD ALLS                9.624          11.746          12.846          13.025          12.932


SUNDURLIÐUN
2.5. Til nýrra þjóðvega.
1. Stofnvegir.
1.1. Almenn verkefni.


Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti          m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

    1          Hringvegur
         a6          Um Skaftá                    23
         b3          Um Vík          21
         c3          Um Hellu               33
         d3          Austan Selfoss          23
         d5          Vestan Selfoss               22               31
         d8          Um Þrengslavegamót          4
    30          Hrunamannavegur
         06-08         Flúðir – Biskupstungnabraut          21     17          45     16
    35          Biskupstungnabraut
         04          Um Brúará                              4
    37          Laugarvatnsvegur
         03          Um Brúará                         5
    359          Bræðratunguvegur
         01          Um Hvítá                    49
    42          Krýsuvíkurvegur
         11-13         Sýslumörk – Þorlákshafnarvegur                         21     21
    1          Hringvegur
         e1          Lagfæringar          37          37          37
    36          Þingvallavegur
         12          Veglýsing um Helgafellsmela                         10
    43          Grindavíkurvegur
         01          Um Seltjörn og Gíghæð          31
    45          Garðskagavegur
         04          Í Sandgerði                    10
    47          Hvalfjarðarvegur
         04          Lagfæringar               10
    417          Bláfjallavegur
         02          Bláfjöll – Krýsuvíkurvegur                         21     13
    426          Bláalónsvegur
                   Bláalónið – Grindavík               10
    427          Ísólfsskálavegur
         04          Grindavík – Ísólfsskáli               51     24     41     21
    1          Hringvegur
         g6          Borgarnes          10          16     34
    50          Borgarfjarðarbraut
         02-03         Vatnshamraleið          4     10
    54          Snæfellsnesvegur
         10          Bjarnarfoss – Egilsskarð          39     61
         10          Sæluhús – Valavatn                    16     16
    518          Hálsasveitarvegur
         02          Reykholtsdalur – Norðurreykir                              42
    531          Borgarbraut
         01          Brákarsund          6               6
    574          Útnesvegur
         06          Lýsing við Hellissand og Rif                    3
    60          Vestfjarðavegur
         01          Hringvegur – Banaflatir                    9     16
         02-03         Breiðabólsstaður – Snæfellsnesvegur                    28          29
         07          Búðardalur – Klofningsvegur          10

Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti           m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.

    60          Vestfjarðavegur
         23          Reykhólasveit                         10
         43          Dýrafjörður, breikkun               10
         44          Gemlufallsheiði, breikkun          38
         47          Jarðgöng          5
    61          Djúpvegur
         01          Við Brú í Hrútafirði, lýsing               6
         09          Kollafjörður               27     31
         10          Um Hvalvík, slysastaður               16
         10          Hvalsárhöfði                         15
         24          Lágidalur                              16
         38          Súðavíkurhlíð          5                    21
         45          Hnífsdalur – Bolungarvík          15          40     9     21
    62          Barðastrandarvegur
         03          Hlíð – Kleifaheiði                              13
    63          Bíldudalsvegur
         02          Miklidalur, breikkun               13
    67          Hólmavíkurvegur
         01          Djúpvegur – Hólmavík                         21
    636          Hafnarvegur Ísafirði
         01          Djúpvegur – höfn          5               16
    1          Hringvegur
         k8          Um Gljúfurá               7
    74          Skagastrandarvegur
         02          Við Hafursstaðaá, Hallá og Hrafná          29               20
    76          Siglufjarðarvegur     
         04          Um Grafará          9
         13          Gránugata, Siglufirði                              21
    744          Þverárfjallsvegur
         01          Skúfur – Þverá                         41     22
         01-02         Þverá – Skagavegur          30*     64     72
         04          Strandvegur, Sauðárkróki                         10     12
              Þéttbýlisstaðir Norðurlandi vestra
                  Lagfæringar á þjóðvegum                              17
    1          Hringvegur
         p4          Krossastaðir – Ólafsfjarðarvegur               67     15
         p6          Akureyri          4
                   Akureyri og aðrir þéttbýlisstaðir                         22     25
    82          Ólafsfjarðarvegur
         04          Dalvík          3
                   Jarðgöng                              31
    85          Norðausturvegur
                   Austursandsvegur – Svalbarðsá                              15
    87          Kísilvegur
         04          Hvammavegur – Klambrasel          10          56
    837          Hlíðarfjallsvegur
         01          Um Borgarbraut          19
    845          Aðaldalsvegur
         01          Hringvegur – Lindahlíð          33     4           50
    1          Hringvegur
         t5          Um Stóra-Sandfell          21
         u0          Kleifarstekkur – Heydalir               25     36
         v9          Holt – Hólmsá          19
    85          Norðausturvegur
         34-35         Hölkná – Miðheiðarhryggur                    18     61     23
         41-43         Teigur – Brunahvammsháls                              18

Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti          m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

    92          Norðfjarðarvegur
         10          Um Norðfjarðará               20     7
    93          Seyðisfjarðarvegur
         01          Um Eyvindará          18     14
    96          Suðurfjarðavegur
         07          Um Selá               3
    917          Hlíðarvegur
         01          Hjá Fossvöllum                              21
              Þéttbýlisstaðir Austurlandi
                   Lagfæringar á þjóðvegum          10     10     10     10     10
                                  
                        Samtals     479     500     500     500     500

* Sjá skrá um frestun framkvæmda (á eftir lið 1.5).

1.2. Höfuðborgarsvæðið.


Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti           m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.

    1          Hringvegur
         e3          Lagfæring á gjá          10
         e3          Gatnamót við Nesbraut                    104     188
         f2          Nesbraut – Víkurvegur          96
         f2          Gatnamót við Víkurveg          220*     104
         f3          Gatnamót við Skarhólabraut                         36
         f3          Í Mosfellsbæ          42          16
    40          Hafnarfjarðarvegur
         01          Breikkun í Fossvogi                              21
         02          Rampi og skuld við Kópavog               50
         02          Aðrein frá Digranesi                              10
    41          Reykjanesbraut
         03          Laugarnesvegur – Dalbraut                              151
         11          Gatnamót við Stekkjarbakka                              331
         11          Gatnamót við Breiðholtsbraut          211*     568     78
         12          Breiðholtsbraut – Fífuhvammsvegur          116
         12          Fífuhvammsvegur – Arnarnesvegur                         345     146
         14          Í Hafnarfirði               209     359     90
    49          Nesbraut
         03          Grensásv. – Kringlumýrabr. breikkun          54
         03          Miklabraut                              209
         04          Færsla Hringbrautar               84     303     157     63
    408          Heiðmerkurvegur
         01          Um Vífilsstaðahlíð          12
    411          Arnarnesvegur
         03          Hafnarfjarðarvegur – Bæjarbraut                              16
         05          Reykjanesbraut – Leirdalur                              75
    415          Álftanesvegur
         04          Hafnarfjarðarvegur – Bessastaðavegur               164     233
    419          Höfðabakki
         02          Nesbraut – Hallsvegur (um Gullinbrú)          105     
    431          Hafravatnsvegur
         01          Hringvegur – Úlfarsfellsvegur          54
    432          Hallsvegur
         01          Hringvegur – Höfðabakki          39*
    450          Sundabraut, undirbúningur          41     54     53
    470          Fjarðarbraut
         02          Um Ásbraut          11     8
              Göngubrýr og undirgöng          53     56     56     55     55
              Umferðarstýring                         10     16
              Smærri verk og óráðstafað          52*     54     54     73     94
                                  
                        Samtals     1.116     1.187     1.187     1.187     1.187

* Sjá skrá um frestun framkvæmda (á eftir lið 1.5).

1.3. Stórverkefni.


Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti          m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

Þjórsá
    1          Hringvegur
         c8          Um Þjórsá               223     209     28
Gilsfjörður
    60          Vestfjarðavegur
         21          Gilsfjörður          15     21     16     21     15
Búlandshöfði
    54          Snæfellsnesvegur
         12          Búlandshöfði          145     
Hvalfjarðartengingar
    1          Hringvegur
                   Hvalfjarðartengingar          75     63     63     63     63
Ísafjarðardjúp
    61          Djúpvegur
         25-26         Laufskálagil – Ísafjarðará          96     165
         29         Hörtná – Hagakot          10
         31         Gilseyri – Kleifaós               19     110
         32         Kleifaós – Hvítanes                    71     76
         33         Hvítanes – Hestfjarðará                              98
Tenging Norðurland – Austurland
    1          Hringvegur
         r4-r5         Austaribrekka – Jökulsá          83     148
         s1-s2         Biskupsháls – Vegaskarð                    45     143
         s2          Um Vegaskarð                         84
         s2-s4         Vegaskarð – Langidalur                              105
         s5          Langidalur – Ármótasel          127
         s6-s7         Ármótasel – Skjöldólfsstaðir               40     23     5     120
Hringvegur á Mývatnsheiði
    1          Hringvegur
         q9          Mývatnsheiði                    100     125
Hringvegur á Austurlandi
    1          Hringvegur
         s8-s9         Hofteigur – Hrólfsstaðir          10     61     144
         t5-t7         Skriðdalur                         21
         t9-u0         Ásunnarstaðir – Kleifarstekkur               60     57
         u4          Um Skálaklif                    37
         u4          Hvannabrekka – innan Lindarbrekku                         79
         u4          Brú hjá Hvannabrekku                              52
         u5          Um Fossárvík          11
         u9          Melrakkanes – Blábjörg                    35     9
         v1+v5         Þvottár- og Hvalnesskr. og Almsk.                         50     65
         v4          Jökulsá í Lóni                    38
         x1          Smyrlabjargaá – Staðará               21     46
Vatnaheiði, Kerlingarskarðsvegur
    56          Vatnaheiði          157*     149     10
Snæfellsnesvegur um Kolgrafarfjörð
    54          Snæfellsnesvegur
         15          Kolgrafarfjörður                         223     211
Vestfjarðavegur, Brattabrekka – Svínadalur
    60          Vestfjarðavegur
         01          Dalafjall, Hringvegur – Banaflatir                    190     21     31
Vestfjarðavegur, Bjarkarlundur – Flókalundur
    60          Vestfjarðavegur
         29-31         Bjarkarlundur – Flókalundur                         146     167

Vegnr.         Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti          m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

Barðastrandarvegur, Flókalundur – Patreksfjörður
    62          Barðastrandarvegur
         01          Vestfjarðavegur – Brjánslækur          20     27
         03          Kross – Múli          34
         04          Kleifaheiði               62     83     37
Vestfjarðavegur um Gemlufallsheiði
    60          Vestfjarðavegur
         44          Gemlufallsheiði – Bjarnadalur                         51
Djúpvegur, Steingrímsfjarðarheiði og Fellabök
    61          Djúpvegur
         21          Fellabök          40
         22-23         Staðardalur – Steingrímsfjarðarh.          39     49
Siglufjarðarvegur
    76          Siglufjarðarvegur
         06          Um Hofsá (brú)          10               21
         06-07         Hofsós – Stafá          74
Grenivíkurvegur
    83          Grenivíkurvegur
         02          Fagribær – Grýtubakki          88
Norðausturvegur, Húsavík – Þórshöfn
    85          Norðausturvegur
         06-09         Tjörnes          16     165     162     265     44
         12          Skinnastaður – Austursandsvegur               65
                   Austursandsvegur – Svalbarðsá                              161
         24          Um Svalbarðsá          108*          5
Norðausturvegur, Hringvegur – Vopnafjörður
    85          Norðausturvegur
         43-44         Brunahvammsháls – Hringvegur          63     68
Suðurfjarðavegur
    96          Suðurfjarðavegur
         01          Handarhald – Götuhjalli               10
         11          Kambaskriður          100*     73
Lágheiði
    82          Ólafsfjarðarvegur
         09         Lágheiði          23                    54
Bræðratunguvegur
    359          Bræðratunguvegur
         01          Um Hvítá                         52     157
Biskupstungnabraut
    35          Biskupstungnabraut
         07          Bræðratunguv. – Laugarvatnsv.          23     46
         08-09         Laugarvatnsvegur – Gullfoss                    89     36
Þjórsárdalsvegur
    32          Þjórsárdalsvegur
         02          Stóranúpsvegur – Ásólfsstaðir          27     10          17
Þingvallavegur
    36          Þingvallavegur
         02-03         Steingrímsstöð – Gjábakkavegur          18
Hálsasveitarvegur að Húsafelli
    518          Hálsasveitarvegur
         02-03         Reykholtsdalur – Húsafell                    44
Djúpá, Hörgsá
    1          Hringvegur
         a2          Um Djúpá og Laxá          85*
         a4          Um Hörgsá          5

Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti           m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.

Eyvindará
    93          Seyðisfjarðarvegur
         01          Eyvindarárbrú          74     31
Hólmsá á Mýrum
    1          Hringvegur
         x0          Hólmsá á Mýrum               83
Reykjanesbraut, Hafnarfjörður – Keflavík
    41          Reykjanesbraut
         15-18         Breikkun          22     67     134     209     142
Hringvegur um Stafholtstungur
    1          Hringvegur
         h0          Borgarfjarðarbraut – Grafarkot                              68
Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði
    1          Hringvegur
         n0-n1         Norðurárdalur                         21     209
Breikkun brúa á Suðurlandi
    1          Hringvegur
         b2          Kerlingardalsá          14     48
         b5          Klifandi                              104
         b6          Skógá          35     10
         b6          Kaldaklifsá          31
         c0          Þverá               10
Breikkun brúa á Vesturlandi
    1          Hringvegur
         h4          Norðurá í Heiðarsporði                    65
Breikkun brúa á Norðurlandi vestra
    1          Hringvegur
         k1          Síká                         63
         k6          Víðidalsá          71
         k8          Gljúfurá               72
         k8          Vatnsdalsá                    90
Samgöngurannsóknir          10     10     10     10     10
                                  
                        Samtals     1.759     1.876     1.876     1.876     1.876
    
* Sjá skrá um frestun framkvæmda (á eftir lið 1.5).

1.4. Viðbótarfé.


Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti           m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.

    1          Hringvegur
         a4          Um Hörgsá          -5
         b2          Um Kerlingardalsá          46     -46
         b6          Um Skógá          10     -10
         c0          Þverá               80
    359          Bræðratunguvegur
         01          Um Hvítá                    30
    42          Krýsuvíkurvegur (Suðurstrandarvegur)          13     40     34     
    518          Hálsasveitarvegur                    54     
    574          Útnesvegur
         01-02         Snæfellsnesvegur – Hellnar          21
    60          Vestfjarðavegur
         01-02         Brattabrekka          54     78     23
         10          Gilsfjörður          7     3     5
    60          Vestfjarðavegur
         21          Gilsfjörður          8     2     5
         25-34         Bjarkarlundur – Flókalundur          45     50     129
         44          Gemlufallsheiði                    5
    61          Djúpvegur
         09          Kollafjörður               22
         22-23         Staðardalur – Steingrímsfjarðarheiði          2     8
         23          Sunndalsá – Þorskafjarðarvegur               -15
         26          Laugaból – Ísafjarðará               -27
    62          Barðastrandarvegur
         01          Vestfjarðavegur – Brjánslækur               -26
         04          Kleifaheiði          50*     90     -34
    744          Þverárfjallsvegur
         01-02         Skagastrandarvegur – Skagavegur          35     35     35
    85          Norðausturvegur
         06-09         Tjörnes          103     104     103
    1          Hringvegur
         s7-s8         Skjöldólfsstaðir – Hofteigur          78
         u4          Búðaá – Skálaá               20
         u4          Skálaklif – Hvannabrekka               30     10
         u5          Innan Lindarbrekku               7
         u7          Valtýskambur – Sandbrekka               18     62
         u9          Melrakkanes – Blábjörg               15     18
         v2          Hvalnes – Víkurá                    -29
    85          Norðausturvegur
         34-35         Hölkná – Miðheiðarhryggur                    50
         40          Deildarlækur – Teigur          33     22
                                  
                        Samtals     500     500     500

* Sjá skrá um frestun framkvæmda (á eftir lið 1.5).

1.5. Þingvallahátíð.


Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti           m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.

             Vegir að hátíðarsvæði          106
                                  
                        Samtals     106     * Frestun framkvæmda.


Eftirfarandi framkvæmdum ársins 2000 er frestað til 2001.


Vegnr.    Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti          m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.

1.1. Almenn verkefni
    744          Þverárfjallsvegur
         01-02         Þverá – Skagavegur          -20     20

1.2. Höfuðborgarsvæðið
    1          Hringvegur
         f2          Gatnamót við Víkurveg          -200     200
    41          Reykjanesbraut
         11          Gatnamót við Breiðholtsbraut          -190     190
    432          Hallsvegur
         01          Hringvegur – Höfðabakki          -39     39
              Smærri verk og óráðstafað          -36     36

1.3. Stórverkefni
    1          Hringvegur
         a2          Um Djúpá og Laxá          -20     20
    56          Vatnaheiði          -20     20
    85          Norðausturvegur
         24          Um Svalbarðsá          -20     20
    96          Suðurfjarðavegur
         11          Kambaskriður          -20     20

1.4. Viðbótarfé
    62          Barðastrandarvegur
         04          Kleifaheiði          -20     20
                                  
                        Samtals     -585     5852. Tengivegir.


Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti          m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

    25          Þykkvabæjarvegur
         02          Hrafntóftir – Ásvegur               17     17          11
    26          Landvegur
         02          Holtsmúli – Fellsmúli          21     23     36     35     22
    204          Meðallandsvegur
         01          Ásgarður – Fossar          10               9     21
    218          Dyrhólavegur
         01-02         Hringvegur – Dyrhólar                         9     9
    242          Raufarfellsvegur
         01          Hringvegur – Hringvegur                              11
    252          Landeyjavegur
         01          Gunnarshólmavegur – Hólmavegur                              21
    253          Gunnarshólmavegur
         01          Voðmúlastaðir – Gunnarshólmi          5
    254          Hólmavegur
         01          Landeyjavegur – flugvöllur          10     22
    255          Akureyjarvegur
         01          Strandarhöfuð – Njálsbúð          5
    271          Árbæjarvegur
         01          Hringvegur – Bjallavegur                         13
    275          Ásvegur
         01          Hringvegur – Ásmúli               5
    33          Gaulverjabæjarvegur
         01          Önundarholtsvegur – Skipar               33     36
    305          Villingaholtsvegur
         01          Voli – Urriðafossvegur          28               21
    310          Votmúlavegur
         01          Eyrarbakkavegur – Gaulverjabæjarvegur               5     6
    324          Vorsabæjarvegur
         01          Um Vorsabæ                    8
    329          Mástunguvegur
         01          Skyggnir – Laxárdalur                    5
    340          Auðsholtsvegur
         01          Um Syðra-Langholt                              16
    354          Sólheimavegur
         01          Biskupstungnabraut – Sólheimar          23     21          47     31
    374          Hvammsvegur
         01          Sogn – Hringvegur                    17
    377          Reykjavegur Hveragerði
         01          Austurmörk – Garðyrkjuskóli          11
    42          Krýsuvíkurvegur
         02          Vatnsskarð – Ísólfsskálavegur               13
    48          Kjósarskarðsvegur
         01-11         Hvalfjarðarvegur – Þingvallavegur          29     23     36     38
    425          Nesvegur
         02          Reykjanesviti – Grindavík                              39
    461          Meðalfellsvegur
         01          Um Meðalfellsvatn          4
    50          Borgarfjarðarbraut
         02-03         Vatnshamraleið          16     60     42     52
    505          Melasveitarvegur                    27
    508          Skorradalsvegur
         01          Fossamelar – Borgarfjarðarbraut                         11
         02          Snjóastaðir                    2

Vegnr.    Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti          m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

    513          Bæjarsveitarvegur                         21
    518          Hálsasveitarvegur
         01          Lýsing við Reykholt                    2
         02          Reykholtsdalur – Norðurreykir                              21
    523          Hvítársíðuvegur                    4
    530          Ferjubakkavegur                    3
    574          Útnesvegur
         01          Um Öxl          59     21
         01          Um Kamb                              14
         01          Um Klifhraun                              42
    5240          Bifrastarvegur
         01          Lýsing við Bifröst                    2
    5714          Lýsuhólsvegur                              8
    607          Reykhólasveitarvegur
         01          Seljanes – Barmar          37     31
    612          Örlygshafnarvegur
         01          Barðastrandarvegur – Örlygshöfn                    21
    619          Ketildalavegur
         03          Bíldudalur – Feitsdalur          10
    624          Ingjaldssandsvegur
         01          Vestfjarðavegur – Núpur               19
    629          Syðradalsvegur
         01          Djúpvegur – Geirastaðir                    8
    645          Drangsnesvegur
         01          Reykjarnes – Drangsnes                    22     50     51
    711          Vatnsnesvegur
         02          Skarð – Bergsstaðir                    13
         04          Tjarnará – Þórsá                         24
    714          Fitjavegur
         02          Finnmörk – Miðfjarðarvegur                         17
    722          Vatnsdalsvegur
         01          Gilsstaðir – Undirfell               32
         04          Hvammur – Hringvegur                    33          49
    731          Svínvetningabraut
         01          Hringvegur – hesthúsabyggð, lýsing          4
    733          Blöndudalsvegur
         01          Um Blöndudalshóla               2
    745          Skagavegur
         01-03         Skagaströnd – Hafnaá                         5     5
    751          Efribyggðarvegur
         01          Skagafjarðarvegur – Vatnsá          20
    752          Skagafjarðarvegur
         03          Hverhólar – Jökulsá               18
    753          Vindheimavegur
         01          Hringvegur – Skagafjarðarvegur                    11
    754          Héraðsdalsvegur
         01          Um Stapa               4
    764          Hegranesvegur
         01          Hróarsdalur – Keldudalur          7
         02          Um Hegrabjarg          4
    793          Skarðsvegur
         01          Flugvallarvegur – skíðasvæði          18
    7681          Víðimýrarvegur                         5
    7691          Löngumýrarvegur                         5
              Óráðstafað á Norðurlandi vestra                         3     5

Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.    Kaflaheiti          m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

    87          Kísilvegur
         04          Grímsstaðaheiði – Hvammavegur               30
    805          Svarfaðardalsvegur
         01          Húsabakkaskóli – Tunguvegur                    72
    807          Skíðadalsvegur
         01          Ólafsfjarðarvegur – Brautarhóll                              31
         01          Um Skíðadals- og Svarfaðardalsá               25
    813          Möðruvallavegur
         01          Möðruvellir – Hörgárdalsvegur                         10
    815          Hörgárdalsvegur
         01          Brakandi – Ólafsfjarðarvegur                         10
    828          Veigastaðavegur
         01          Halland – Veigastaðir                              4
    829          Eyjafjarðarbraut eystri
         02          Litlihamar – Rútsstaðir                         40     13
    833          Illugastaðavegur
         01          Hringvegur – Nes          11     5
    835          Fnjóskadalsvegur eystri               5               4
    837          Hlíðarfjallsvegur
         01          Um Borgarbraut          41
    842          Bárðardalsvegur vestri
         01          Við Hvarf og Hlíðskóga               4               9
    848          Mývatnsvegur
         01          Neslandavík – Kísilvegur          13
    849          Baldursheimsvegur
         01          Gautlönd – Baldursheimur                         4
    8984          Hvammsvegur                              3
    94          Borgarfjarðarvegur
         07          Á Vatnsskarði          35               12
         08          Njarðvíkurskriður                              31
    97          Breiðdalsvíkurvegur
         01          Hringvegur – Breiðdalsvík               14
    925          Hróarstunguvegur
         02          Hallfreðarstaðir – Þórisvatn                    18
         03          Hjá Litla-Steinsvaði          15     5
    931          Upphéraðsvegur
         01          Fellabær – Setberg               12     5     44     25
    939          Axarvegur
         01-02         Skriðdalur – Berufjörður                    22
    951          Vestdalseyrarvegur
         01          Stál – farfuglaheimili               8
         02          Um Vestdalseyri               7
    954          Helgustaðavegur
         02          Um Stóru-Breiðuvík               7
              Göngubrú á Jökulsá í Lóni                    10     
                                  
                        Samtals     436     466     477     491     496


3. Til brúargerðar.
1. Brýr, 10 m og lengri.


                       2000     2001     2002     2003     2004
                       m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

Hörgsá (1).          42
Glerá (837)          21
Grímsá (50)          64
Langá á Mýrum (54)          37
Hallá (74)          13
Seljadalsá (1)          24
Kaldá (54)               31
Núpá (54)               23
Svarfaðardalsá (806)               47
Hofsá (807)               20
Norðfjarðará (92)               71
Brýr á Hringvegi í Suðursveit (1)               27     31
Skeiðará og Súla (1), styrking               8
Skaftá (1).                    89
Elliðavatnsós (408)                    13
Ósá í Bolungarvík (61)                    35
Skíðadalsá (807)                    50
Fjórðungakvísl (F26)                         27
Brúará (37)                         63
Staðará (54)                         36
Laxá hjá Laxamýri (85)                         73
Laxá hjá Fossvöllum (917)                         23
Brúará (35)                              69
Laugaá (35)                              21
Hítará (54)                              62
Hrúteyjarkvísl (1)                              42
Hrafnkela (F910)                              31
Óráðstafað          10     15     24     20     17
                                  
              Samtals     211     242     242     242     242

4. Ferðamannaleiðir.


Vegnr.     Vegheiti          2000     2001     2002     2003     2004
    Kaflanr.     Kaflaheiti          m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.


    218          Dyrhólavegur                         12     11
    249          Þórsmerkurvegur          10     11     10
    408          Heiðmerkurvegur          10     11     11     11     10
    426          Bláalónsvegur          10     10     11     11     12
    508          Skorradalsvegur
         01          Fossamelar – Borgarfjarðarbraut               11     11     10
    574          Útnesvegur
         02          Arnarstapi – Hellnar          10
    5710          Arnarstapavegur                              11
    612          Örlygshafnarvegur
         02-04         Flugvallarvegur – Látrabjarg          5          4     4
    643          Strandavegur
         03-08         Drangsnesvegur – Norðurfjörður          6     11     6     7     10
    717          Borgarvegur          2     2
    746          Tindastólsvegur          6
    793          Skarðsvegur          2          2
    F752          Skagafjarðarleið          1     3
    F578          Arnarvatnsvegur               5     7
              Óráðstafað á Norðurlandi vestra                    2     10     11
    F26          Sprengisandsleið                              4
    F821          Eyjafjarðarleið                              2
    832          Vaðlaheiðarvegur               2     2          3
    F862          Hólmatungnavegur                    5     6
    864          Hólsfjallavegur          8
    869          Langanesvegur               4     2
F894          Öskjuvatnsvegur og F88 Öskjuleið               5          4
    8716          Engidalsvegur (Engidalur – Stöng)                    2          2
              Göngubrú við Fosshól          2               
    939          Axarvegur          10     11
              Óráðstafað á Austurlandi                    11     11     10
                                  
                        Samtals     82     86     86     86     866. Jarðgangaáætlun.


                       2000     2001     2002     2003     2004
                       m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.     m.kr.

Siglufj. – Ólafsfj. og Reyðarfj. – Fáskrúðsfj.          100     200     1.400     1.400     1.400
Rannsóknir og undirbúningur jarðg. á Vestfj. og Austfj.                    50     50     50
                                  
              Samtals     100     200     1.450     1.450     1.450


7. Orku- og iðjuvegir á Austurlandi.


                       2000     2001     2002     2003     2004
                       m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.

Fljótsdalur          300     200     100
Reyðarfjörður               100     200     100
                        
              Samtals     300     300     300     1008. Sérstök verkefni.


                       2000     2001     2002     2003     2004
                       m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.      m.kr.

         Suðurstrandarvegur
             Suðurland                         100     100
              Reykjanes                         100     100
         Reykjanesbraut í Hafnarfirði               200     100     100
         Gatnamót á höfuðborgarsvæðinu                         200     200
         Hringvegur, breikkun frá Víkurvegi                         200     200
         Sundabraut                         50     50
         Kolgrafafjörður                    100     100     100
         Stórverkefni á Vestfjörðum                         100     100
         Jaðarbyggðir og ferðamannaleiðir
              Uxahryggjavegur frá Þingvöllum                    40     40     40
             Vegur að Dettifossi                    50     50     50
             Suðurland                    35     35     35
              Vesturland                    35     35     35
              Vestfirðir                    35     35     35
              Norðurland vestra                    35     35     35
              Norðurland eystra                    35     35     35
              Austurland                    35     35     35
                   
                   Samtals          200     500     1.250     1.150

III. FLOKKUN VEGA

3.1. Stofn- og tengivegir eftir kjördæmum.


Suðurlandskjördæmi.

    1     Hringvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, yfir Eldhraun og Kúðafljót sunnan Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við Sandskeið.
    22     Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum um Heiðarveg að flugstöð.
    25     Þykkvabæjarvegur: Af Hringvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá Miðkoti í Þykkvabæ.
    26     Landvegur: Af Hringvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk austan við Þjórsá hjá Búrfelli að Þjórsárdalsvegi nálægt Sultarfit.
    201     Vallavegur: Af Hringvegi við Brúará á Hringveg við Brunná.
    202     Prestbakkavegur: Af Hringvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakkavöll, að heimreið að Prestbakka.
    204     Meðallandsvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðrifljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Hringveg austan Kúðafljóts.
    205     Klausturvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri.
    206     Holtsvegur: Af Hringvegi að Hunkubökkum.
    208     Skaftártunguvegur: Af Hringvegi vestast í Eldhrauni yfir Eldvatn hjá Ásum, um Skaftártungu að Fjallabaksleið nyrðri.
    209     Hrífunesvegur: Af Hringvegi nálægt Laufskálavörðu um Hrífunes á Skaftártunguveg austan Tungufljótsbrúar.
    210     Ljótarstaðavegur: Af Skaftártunguvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli.
    211     Álftaversvegur: Af Hringvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    212     Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    214     Kerlingardalsvegur: Af Hringvegi að Kerlingardal.
    215     Reynishverfisvegur: Af Hringvegi hjá Fossholtum að Presthúsum.
    216     Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á Reynishverfisveg hjá Reynisdal.
    218     Dyrhólavegur: Af Hringvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að heimreið að Vatnsskarðshólum.
    219     Péturseyjarvegur: Af Hringvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Hringveg vestan Péturseyjar.
    238     Fellavegur: Af Dalavegi í Vestmannaeyjum, sunnan Smáragötu, milli Fella að flugstöð.
    239     Eldfellsvegur: Af Fellavegi við Helgafellsbraut, um Eldfellshraun og Páskahraun, á Fellaveg sunnan Helgafells.
    240     Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, með fram vesturmörkum byggðar að Stórhöfðavita.
    242     Raufarfellsvegur: Af Hringvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, á Hringveg austan Svaðbælisár.
    243     Leirnavegur: Af Hringsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og Leirnahverfi, á Hringveg austan við Steina.
    245     Hverfisvegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Hringveg austan Írár.
    246     Skálavegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Hringveg austan við Hvamm.
    247     Sandhólmavegur: Af Hringvegi við Hvamm, um Efraholt, á Hringveg hjá Fitjamýri.
    248     Markarvegur: Af Þórsmerkurvegi austan Markarfljóts að Stórumörk.
    249     Þórsmerkurvegur: Af Hringvegi austan Markarfljóts hjá Seljalandi að Markarvegi.
    250     Dímonarvegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli fram hjá Stóra-Dímon, á Fljótshlíðarveg við Merkjaá.
    251     Hólmabæjavegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli um Borgareyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn.
    252     Landeyjavegur: Af Hringvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol, Þúfu og Fróðholt á Hringveg austan Þverár.
    253     Gunnarshólmavegur: Af Landeyjavegi hjá Votmúlastöðum um Sel á Landeyjaveg hjá Gunnarshólma.
    254     Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls um Hólma að flugstöð við Bakkaflugvöll.
    255     Akureyjarvegur: Af Hringvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg nálægt Akurey.
    261     Fljótshlíðarvegur: Af Hringvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múlakot að Fljótsdal.
    262     Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efrahvol að Markaskarði.
    264     Rangárvallavegur: Af Hringvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Hringveg vestan Varmadals.
    266     Oddavegur: Af Hringvegi vestan við Strönd að Odda.
    267     Selalækjarvegur: Af Hringvegi við Varmadal að Selalæk.
    268     Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
    271     Árbæjarvegur: Af Hringvegi vestan Ytri-Rangár um Árbæ, og Nónholt á Landveg hjá Köldukinn.
    272     Bjallavegur: Af Árbæjarvegi á Nónholti um Bjalla á Landveg hjá Þúfu.
    273     Bugavegur: Af Hringvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti.
    275     Ásvegur: Af Hringvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju, Háfshverfi og Þykkvabæ að Hrauk.
    282     Ásmundarstaðavegur: Af Hringvegi við Áshól að Ásmundarstöðum.
    284     Heiðarvegur: Af Hringvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
    286     Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á Landveg neðan við Köldukinn.
    288     Kálfholtsvegur: Af Hringvegi hjá Einbúa um Hamra og Kálfholt á Hringveg á Lónsheiði.
    2027     Hrunavegur: Af Hringvegi að Sléttu.
    2050     Fossvegur: Af Hringvegi að Fossi 2 og 3.
    2075     Hörgslandsvegur: Af Hringvegi að Hörgslandi.
    2120     Giljavegur: Af Hringvegi að Giljum.
    2140     Brekknavegur: Af Hringvegi að Ási.
    2160     Hvolavegur: Af Hringvegi að Hvoli.
    2180     Sólheimavegur: Af Hringvegi að Sólheimum.
    2420     Skógavegur: Af Hringvegi að kennarabústað.
    2440     Skógafossvegur: Af Skógavegi að dýralæknisbústað.
    2480     Seljalandsvegur: Af Hringvegi að Seljalandi.
    2510     Krossvegur: Af Landeyjavegi að Hallgeirsey.
    2520     Skíðbakkavegur: Af Landeyjavegi að Skíðbakka.
    2530     Skeggjastaðavegur: Af Landeyjavegi að Vestritungu.
    2540     Fíflholtshverfisvegur: Af Akureyjarvegi að Gerðum.
    2560     Eyjarvegur: Af Hringvegi að Berjanesi.
    2570     Akureyjarkirkjuvegur: Af Akureyjarvegi að Akurey.
    2615     Torfastaðavegur: Af Fljótshlíðarvegi að Torfastöðum.
    2625     Lambeyjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi að Bjargarkoti.
    2645     Kirkjulækjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi að Kirkjulækjarkoti.
    2655     Vatnsdalsvegur: Af Fljótshlíðarvegi að Tumastöðum.
    2675     Lynghagavegur: Af Norðurgarði á Hvolsvelli að Akri.
    2699     Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi að Bakkakoti.
    2715     Gunnarsholtsvegur: Af Rangárvallavegi að starfsmannabústöðum.
    2725     Akurhólsvegur: Af Gunnarsholtsvegi að Akurhóli.
    2735     Helluvaðsvegur: Frá Hellu að Helluvaði.
    2755     Hellatúnsvegur: Af Ásvegi að Hellatúni.
    2765     Háarimavegur: Af Ásvegi að Háarima III.
    2775     Bræðraborgarstígur: Af Ásvegi við Hábæjarkirkju á Ásveg við Tjörn.
    2820     Laugalandsvegur: Af Landvegi að Nefsholti.
    2840     Þverlækjarvegur: Af Hagabraut að Stúfholtshjáleigu.
    2860     Hjallanesvegur: Af Landvegi að Hjallanesi.
    2880     Laugavegur: Af Landvegi að Laugum.
    30     Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Hringvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stórulaxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum.
    31     Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás og Skálholt á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
    32     Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti um Þjórsárholt sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns yfir Þjórsá hjá Sandafelli og á Landveg litlu austar.
    33     Gaulverjabæjarvegur: Af Hringvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
    34     Eyrarbakkavegur: Af Hringvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi um Eyrarbakka og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
    35     Biskupstungnabraut: Af Hringvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Reykholt, Vatnsleysu, Múla og Geysi að þjónustumiðstöð við Gullfoss.
    36     Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði.
    37     Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á Biskupstungnabraut hjá Múla.
    38     Þorlákshafnarvegur: Af Hringvegi nálægt Hveragerði að Suðurvarargarði í Þorlákshöfn.
    39     Þrengslavegur: Af Hringvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í Ölfusi.
    302     Urriðafossvegur: Af Hringvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss á Villingaholtsveg nálægt Villingaholti.
    303     Ölvisholtsvegur: Af Hringvegi við Kjartansstaði um Miklaholtshelli að vegamótum við Ölvisholt.
    304     Oddgeirshólavegur: Af Hringvegi hjá Hraungerði um Oddgeirshóla og Langholt á Hringveg nálægt Túni.
    305     Villingaholtsvegur: Af Hringvegi í Flóa um Villingaholt, suður með Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
    308     Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Villingaholti.
    309     Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kolsholtshelli.
    310     Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverjabæjarveg við Smjördali.
    311     Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á Villingaholtsveg norðan Önundarholts.
    312     Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um Vorsabæ á Hamarsveg við Syðrivöll.
    314     Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
    316     Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að Litlu-Sandvík.
    321     Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi á móts við Löngumýri að Skeiðháholti.
    322     Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum.
    324     Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti um Vorsabæ og Álfsstaði á Skálholtsveg litlu austar.
    325     Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
    326     Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Steinsholti.
    328     Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minnanúpi á Gnúpverjaveg við Ásaskóla.
    329     Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að Laxárdal.
    340     Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stórulaxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
    341     Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Langholti.
    343     Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi við hina gömlu Álfsstétt um Eyrarbakka á Eyrarbakkaveg á móts við Einarshöfn.
    344     Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg vestan Kirkjuskarðs.
    345     Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu.
    349     Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli.
    350     Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri við Úlfljótsvatn.
    351     Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
    354     Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minniborg um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
    355     Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá Brúará.
    356     Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn.
    358     Einholtsvegur: Af Bræðratunguvegi á Pollengi austan Tungufljótsbrúar, um Einholt á Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
    359     Bræðratunguvegur: Af Hrunamannavegi ofan Flúða, yfir Hvítá hjá Hvítárholti á Biskupstungnabraut nálægt Felli.
    360     Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Írafoss, um Grafning á Þingvallaveg norðan Heiðarbæjar.
    364     Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey.
    365     Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjábakka.
    366     Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöðum.
    374     Hvammsvegur: Af Hringvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og Gljúfur á Hringveg vestan Kotstrandar.
    375     Arnarbælisvegur: Af Hringvegi hjá Sandhóli að Auðsholti.
    376     Breiðamörk: Af Hringvegi um Hveragerði, fram hjá Grýtu að Gufudal.
    377     Reykjavegur Hveragerði: Af Breiðumörk nálægt Hótel Örk, um Austurmörk og Reykjamörk, um brú á Varmá að garðyrkjuskóla.
    379     Hafnarvegur Þorlákshöfn: Af Þorlákshafnarvegi að ferjuhöfn við Svartaskersbryggju.
    3020     Laugardælavegur: Af Hringvegi að Laugardælum.
    3040     Stóru-Ármótavegur: Af Oddgeirshólavegi að Litlu-Ármótum.
    3060     Forsætisvegur: Af Villingaholtsvegi á Villingaholtsveg.
    3080     Hróarsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi að Læk.
    3115     Arnarhólsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi að Hólshúsum.
    3130     Holtsbýlavegur: Af Holtsvegi að Holti.
    3145     Grundarvegur: Af Gaulverjabæjarvegi að Vestrigrund.
    3160     Baugsstaðavegur: Af Gaulverjabæjarvegi að Baugsstöðum.
    3175     Lækjamótavegur: Af Votmúlavegi að Lækjamótum.
    3220     Reykjavegur Skeiðum: Af Skálholtsvegi að Reykjum.
    3240     Ósabakkavegur: Af Skálholtsvegi að Ósabakka.
    3265     Hlemmiskeiðsvegur: Af Skeiðarvegi að Hlemmiskeiði.
    3270     Kálfhólsvegur: Af Skeiðháholtsvegi vestan Háholts að Kálfhóli II.
    3275     Blesastaðavegur: Af Skeiðavegi að Blesastöðum.
    3280     Fjallsvegur: Af Vorsabæjarvegi að Útverkum.
    3307     Sandlækjarkotsvegur: Af Skeiðavegi að Sandlækjarkoti.
    3315     Þrándarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi að Þrándarlundi.
    3320     Hlíðarvegur: Af Hælsvegi að Hæli.
    3335     Háholtsvegur: Af Hælsvegi að Vestra-Geldingaholti.
    3346     Melhagavegur: Af Þjórsárdalsvegi að Haga I.
    3357     Heiðarbraut: Af Þjórsárdalsvegi að Gnúpverjavegi.
    3365     Búrfellsvegur: Af Þjórsárdalsvegi að Eiríksbúð.
    3367     Ásólfsstaðavegur: Af Þjórsárdalsvegi að Ásólfsstöðum.
    3405     Grafarbakkavegur: Af Hrunavegi að Hverabakka.
    3415     Varmalandsvegur: Af Hrunamannavegi að Varmalandi.
    3425     Hrepphólavegur: Af Hrunamannavegi að Breiðási.
    3435     Hvammsvegur: Af Hrunamannavegi að Hvammi.
    3445     Hvítárholtsvegur: Af Hrunamannavegi að Borgarási.
    3450     Selsvegur: Af Hvítárholtsvegi að Efra-Seli.
    3455     Miðfellsvegur: Af Hrunamannavegi að Miðfelli 4a.
    3465     Laugavegur: Af Hrunavegi að Reykjabóli.
    3475     Unnarholtsvegur: Af Auðsholtsvegi að Unnarholti.
    3485     Birtingaholtsvegur: Af Auðsholtsvegi að Birtingaholti 4.
    3495     Hrafnkelsstaðavegur: Af Langholtsvegi að Hrafnkelsstöðum 3.
    3510     Iðuvegur: Af Skálholtsvegi að Iðu.
    3520     Laugarásvegur: Af Skálholtsvegi að Skálholtsvegi.
    3530     Helgastaðavegur: Af Skálholtsvegi að Helgastöðum.
    3540     Skálholtsstaðarvegur: Af Skálholtsvegi að prestssetri.
    3542     Vesturbyggðarvegur: Af Skálholtsvegi að Lyngbrekku.
    3550     Hrosshagavegur: Af Biskupstungnabraut að Hrosshaga.
    3560     Dalbrúnarvegur: Af Biskupstungnabraut að Biskupstungnabraut.
    3570     Bergholtsvegur: Af Biskupstungnabraut að Bergholti.
    3580     Norðurbrúnavegur: Af Biskupstungnabraut að Bergholtsvegi.
    3590     Syðri-Reykjavegur: Af Reykjavegi að Brún.
    3612     Vatnsleysuvegur: Af Tjarnarvegi að Vatnsleysu III.
    3630     Hagavegur: Af Biskupstungnabraut að Haga III.
    3660     Efribrúarvegur: Af Þingvallavegi að skóla.
    3690     Bíldsfellsvegur: Af Grafningsvegi neðri að Bíldsfelli.
    3695     Nesjavallavegur: Af Grafningsvegi efri að Nesjavöllum.
    3710     Árbæjarvegur: Af Hringvegi að Hlöðutúni.
    3720     Hlíðardalsskólavegur: Af Krýsuvíkurvegi að Hlíðardalsskóla.
    3730     Hraunsvegur: Af Þorlákshafnarvegi að Hrauni 3.
    3740     Bæjarhverfisvegur: Af Þorlákshafnarvegi að Vötnum.
    3741     Efstadalsvegur: Af Laugarvatnsvegi að Efstadal III.
    3753     Borgarbraut: Af Biskupstungnabraut að Borgarbraut 6.
    3760     Hvolsvegur: Af Hringvegi að Kvíarhóli.
    3770     Þórustaðavegur: Af Hringvegi að Kjarri.
    3780     Núpavegur: Af Þorlákshafnarvegi að Núpum.
    3790     Bakkavegur: Af Þorlákshafnarvegi að Bakka.
    3915     Kirkjuferjuvegur: Af Hringvegi að Kirkjuferjuhjáleigu.
    42     Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á Þorlákshafnarveg við Þrengslaveg.
    48     Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
    52     Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls á Þingvallaveg á Þingvöllum.

Reykjavík og Reykjaneskjördæmi.


    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna, ofan Reykjavíkur, um Mosfellssveit, Kjalarnes og í jarðgöng undir Hvalfjörð á móts við Tíðaskarð.
    36     Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Hringveg nálægt Köldukvísl.
    40     Hafnarfjarðarvegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) á Kirkjusandi í Reykjavík (eftir Kringlumýrarbraut) um Kópavog og Garðabæ á Reykjanesbraut við Kaplakrika.
    41     Reykjanesbraut: Af Nesbraut vestan Ánanausta í Reykjavík, um Ánanaust, með fram höfninni (eftir Sæbraut) um Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð, um Vatnsleysustrandarheiði, ofan Keflavíkur, að Leifsstöð.
    42     Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík að sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni.
    43     Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa, um Ránargötu að Grindavíkurhöfn.
    44     Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvík að Höfnum.
    45     Garðskagavegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Gerðar og Sandgerði að heimreið að Nýlendu á Stafnesi.
    46     Víknavegur: Af Reykjanesbraut á Fitjum um Njarðvík að Njarðvíkurhöfn.
    47     Hvalfjarðarvegur: Af Hringvegi við Ártúnsá, inn Hvalfjörð að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni.
    48     Kjósarskarðsvegur: Af Hvalfjarðarvegi norðan Laxár, um Reynivelli og Kjósarskarð að sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns.
    49     Nesbraut: Af Hringvegi vestan Grafarlækjar, um Miklubraut, Hringbraut og Eiðsgranda að heilsugæslustöð.
    405     Sviðholtsvegur: Af Álftanesvegi gegnt Bessastaðavegi, að Hákotsvör.
    409     Fossvogsbraut: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, suður með Öskjuhlíð, austur Fossvogsdal, á Reykjanesbraut austan Blesugrófar.
    410     Elliðavatnsvegur: Af Breiðholtsbraut við Dimmu um Vatnsenda á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
    411     Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, yfir Reykjanesbraut við Hnoðraholt, um Rjúpnadalshlíð og norðvesturhlíð Vatnsendahvarfs, á Breiðholtsbraut.
    412     Vífilsstaðavegur: Frá hafnarsvæði í Arnarnesvogi yfir Hafnarfjarðarveg sunnan Silfurtúns, um Garða og Vífilsstaði á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn.
    413     Breiðholtsbraut: Af Hringvegi við Rauðavatn, um norðurhlíð Vatnsendahvarfs, yfir Reykjanesbraut í Mjódd, vestur Digranesháls (Nýbýlaveg) á Hafnarfjarðarveg við Fossvog.
    414     Flugvallarvegur Reykjavík: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, um Njarðargötu og Þorragötu að flugvelli.
    415     Álftanesvegur: Af Reykjanesbraut í Molduhrauni, um Engidal, út á Álftanes, að Hvoli.
    416     Bessastaðavegur: Af Álftanesvegi nálægt Bessastöðum að Bessastöðum.
    417     Bláfjallavegur: Af Hringvegi neðan Sandskeiðs, norðan Stóra-Kóngsfells á Krýsuvíkurveg nálægt Óbrynnishólum.
    418     Bústaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Kringlumýrar um norðanverða Öskjuhlíð á Nesbraut á Miklatorgi.
    419     Höfðabakki: Af Reykjanesbraut austan Blesugrófar í Reykjavík, yfir Elliðaár nálægt Árbæ, um Ártúnshöfða, yfir Grafarvog á Hallsveg.
    420     Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd að Vogum.
    421     Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að höfn í Vogakauptúni.
    423     Miðnesheiðarvegur: Af Garðskagavegi norðan Keflavíkur á Sandgerðisveg á Miðnesheiði.
    424     Keflavíkurvegur: Af Reykjanesbraut ofan Keflavíkur, um Flugvallarveg að Keflavíkurhöfn.
    425     Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes á Grindavíkurveg ofan Grindavíkur.
    427     Ísólfsskálavegur: Af Grindavíkurvegi í Grindavík, um Ísólfsskála, á Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvíkur.
    429     Sandgerðisvegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Miðnesheiði að Sandgerði.
    430     Úlfarsfellsvegur: Af Hringvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á Hafravatnsveg.
    431     Hafravatnsvegur: Af Hringvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Hringveg við Þverholt.
    432     Hallsvegur: Af Hringvegi vestan Úlfarsfells, á Sundabraut nálægt Gufunesi.
    450     Sundabraut: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) nálægt Holtavegi, yfir Elliðavog, um Gunnunes og Álfsnes, á Hringveg í Kollafirði.
    453     Sundagarðar: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) að athafnasvæði Eimskipa.
    454     Holtavegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) að Holtabakka.
    458     Brautarholtsvegur: Af Hringvegi norðan Klébergs að Brautarholti.
    460     Eyrarfjallsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Hvalfjarðarveg hjá Felli.
    461     Meðalfellsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
    470     Fjarðarbraut: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal um miðbæ Hafnarfjarðar á Reykjanesbraut hjá Þorlákstúni.
    4150     Hliðsnesvegur: Af Álftanesvegi nálægt Selskarði að Hliðsnesi.
    4225     Brunnastaðavegur: Af Vatnsleysustrandarvegi að Traðarkoti.
    4250     Útgarðsvegur: Af Garðskagavegi í Garði, um Útskála, á Garðskagaveg hjá Fitjum.
    4315     Leirvogstunguvegur: Af Hringvegi að Leirvogstungu.
    4319     Blikastaðavegur: Af Hringvegi vestan Úlfarsfells að Blikastöðum
    4324     Dalsárvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal að Dalsá.
    4325     Hrísbrúarvegur: Af Þingvallavegi að vegamótum að Víðihóli sunnan Köldukvíslar.
    4326     Reykjahlíðarvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal að Reykjahlíð.
    4335     Mosfellsvegur: Af Þingvallavegi að Minna-Mosfelli.
    4336     Æsustaðavegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal að Röðli.
    4345     Helgadalsvegur: Af Þingvallavegi að Hreggsstöðum.
    4355     Hraðastaðavegur: Af Helgadalsvegi um Hraðastaði á Helgadalsveg hjá Túnfæti.
    4365     Hrafnhólavegur: Af Þingvallavegi hjá Seljabrekku að Selvangi.
    4510     Varmadalsvegur: Af Hringvegi að Varmadal III.
    4520     Leiruvegur: Af Hringvegi að Fitjakoti.
    4530     Norðurgrafarvegur: Af Hringvegi að Gryfju.
    4540     Víðinesvegur: Af Hringvegi að Víðinesi.
    4550     Kollafjarðarvegur: Af Hringvegi í Kollafirði að Kollafirði.
    4560     Esjuvegur: Af Hringvegi við Kirkjuland á Hringveg við Skrauthóla.
    4570     Grundarhverfisvegur: Af Brautarholtsvegi um Vallargrund að Grundarhverfi.
    4580     Arnarholtsvegur: Af Brautarholtsvegi að Arnarholti.
    4619     Víðigrundarvegur: Af Reykjahlíðarvegi að Furuvöllum.
    4644     Röðulsvegur: Af Æsustaðavegi að Skuld.
    4650     Neðrihálsvegur: Af Hringvegi að Neðrihálsi.

Vesturlandskjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðargöngum, inn fyrir Akrafjall, út fyrir Hafnarfjall, yfir Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holtavörðuheiði.
    47     Hvalfjarðarvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni út Hvalfjarðarströnd á Hringveg sunnan Laxár í Leirársveit.
    50     Borgarfjarðarbraut: Af Hvalfjarðarvegi við Ferstiklu, um Geldingadraga, Hestháls og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Hringveg hjá Haugum.
    51     Akrafjallsvegur: Af Hringvegi austan við Innrihólm, út fyrir Akrafjall, skammt austan Akraneskaupstaðar, inn með Akrafjalli norðanverðu á Hringveg hjá Urriðaá.
    52     Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum.
    53     Hvítárvallavegur: Af Hringvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á Hvítá hjá Hvítárvöllum á Hringveg norðan Eskiholts.
    54     Snæfellsnesvegur: Af Hringvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og Fróðárheiði, þaðan til austurs um norðanvert Snæfellsnes, um Grundarfjörð, Helgafellssveit, Skógarströnd og Hörðudal, á Vestfjarðaveg við Stóraskóg.
    55     Heydalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls.
    56     Kerlingarskarðsvegur: Af Snæfellsnesvegi við Vegamót yfir Kerlingarskarð á Snæfellsnesveg á Kóngsbakkahæðum.
    58     Stykkishólmsvegur: Af Snæfellsnesvegi innan Gríshólsár að ferjubryggju í Stykkishólmi.
    59     Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörkum á Laxárdalsheiði.
    501     Innrahólmsvegur: Af Innnesvegi hjá Miðgarði að Kirkjubóli.
    502     Svínadalsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, um Eyri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi.
    503     Innnesvegur: Af Akrafjallsvegi hjá Reyni um Ytrahólm og Esjubraut á Akranesi að Akranesvegi.
    504     Leirársveitarvegur: Af Hringvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svínadalsveg vestan við Hól.
    505     Melasveitarvegur: Af Hringvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Hringveg hjá Belgsholti.
    506     Grundartangavegur: Af Hringvegi hjá Klafastöðum að Grundartangahöfn.
    507     Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns.
    508     Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, með Skorradalsvatni að norðan að Hvammi.
    509     Akranesvegur: Af Akrafjallsvegi innan kaupstaðar að Akratorgi á Akranesi.
    510     Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxahryggjavegi hjá Hatti.
    511     Hvanneyrarvegur: Af Hvítárvallavegi að Hvanneyrarskóla.
    512     Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg hjá Brautartungu.
    513     Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk um Bæ að Laugarholti.
    514     Hvítárbakkavegur: Af Bæjarsveitarvegi að Hvítárbakka III.
    515     Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði, Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
    516     Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um Stóra- Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum.
    517     Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
    518     Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, Stóraás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum.
    519     Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal, fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    522     Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
    523     Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    524     Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litluþverár að Helgavatni.
    525     Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litluþverá um Grjót á Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
    526     Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts að Svarfhóli.
    527     Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum í Norðurárdal.
    528     Norðurárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Hringveg hjá Króki.
    530     Ferjubakkavegur: Af Hringvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
    531     Borgarbraut: Af Hringvegi að Egilsgötu í Borgarnesi.
    532     Þursstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Borgar að Rauðanesi.
    533     Álftaneshreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn um Krossnes og Þverholt á Snæfellsnesveg hjá Arnarstapa.
    534     Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum.
    535     Grímsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Urriðaárbrú að vegamótum að Valshamri.
    539     Hítardalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Raftási að Staðarhrauni.
    540     Hraunhreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Fíflholtum um Stóra-Kálfalæk, Akra og Hundastapa á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
    566     Hítarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt.
    567     Kolviðarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðisskóla.
    571     Ölkelduvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Ölkeldu að Álftavatnsvegi.
    573     Rifshafnarvegur: Af Útnesvegi hjá Rifi að höfn.
    574     Útnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand og Rif og Ólafsvík á Snæfellsnesveg norðan Fróðárheiðar.
    576     Framsveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall að Skallabúðum.
    575     Tunguvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Tunguóss að vegamótum að Hrísum.
    577     Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gríshólsár um Kóngsbakka á Snæfellsnesveg í Berserkjahrauni.
    580     Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi að Blönduhlíð.
    581     Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli að vegamótum að Vífilsdal.
    582     Hálsbæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal og Bæ á Snæfellsnesveg vestan Miðár.
    585     Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
    586     Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að Smyrlahóli.
    587     Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals um Hjarðarholt að vegamótum við Spágilsstaði.
    588     Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi að vegamótum að Sámsstöðum.
    589     Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjastaða að Laugaskóla.
    590     Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ.
    593     Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
    594     Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði.
5040    Fellsendavegur: Af Hringvegi nálægt Klafastöðum um Stóru-Fellsöxl á Akrafjallsveg hjá Litlu-Fellsöxl.
    5150     Rauðsgilsvegur: Af Reykdælavegi hjá Steindórsstöðum að Rauðsgili.
    5178     Reykholtsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Reykholti að þorpskjarna hjá kirkju.
    5240     Bifrastarvegur: Af Hringvegi að gatnamótum íbúðahverfis á bak við skólahús.
    5250     Kaðalstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut að Kaðalstöðum.
    5350     Valbjarnavallavegur: Af Hringvegi að Stórafjalli.
    5630     Kolbeinsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi um Lindartungu á Heydalsveg.
    5660     Miðhraunsvegur: Af Snæfellsnesvegi að Miðhrauni.
    5710     Arnarstapavegur: Af Útnesvegi að Arnarstapahöfn.
    5714     Lýsuhólsvegur: Af Snæfellsnesvegi að Lýsuhóli.
    5730     Hellnavegur: Af Útnesvegi að bryggju.
    5750     Kvíabryggjuvegur: Af Snæfellsnesvegi að Krossnesvegi.
    60     Vestfjarðavegur: Af Hringvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búðardal og Svínadal að sýslumörkum í Gilsfirði.

Vestfjarðakjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við Hrútafjarðará.
    59     Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Djúpveg norðan Borðeyrar.
    60     Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfirði, um Þorskafjörð, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlufallsheiði og Önundarfjörð, um jarðgöng undir Breiðadals- og Botnsheiði á Djúpveg í Skutulsfirði.
    61     Djúpvegur: Af Hringvegi vestan Hrútafjarðarár út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði, ofan Hólmavíkur, um Staðardal, Steingrímsfjarðarheiði og Lágadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð, um Aðalstræti og Brimbrjótsgötu í Bolungarvík, að höfn.
    62     Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barðaströnd, yfir Kleifaheiði, um Raknadalshlíð, um Þórsgötu að höfn á Patreksfirði.
    63     Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir Tálknafjarðarbotn, um Hálfdan til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
    64     Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal um Hvilftarströnd og Hafnarstræti að Túngötu við höfn á Flateyri.
    65     Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í jarðgöngum undir Breiðadals- og Botnsheiði að ytri höfn á Suðureyri.
    67     Hólmavíkurvegur: Af Djúpvegi við Hólmavík um Hólmavík að höfn.
    602     Garpsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi um Garpsdal að Steinadalsvegi í botni Gilsfjarðar.
    605     Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, að Bakka. (Þaðan er hann landsvegur yfir heiðina.) Einnig frá Tröllatungu á Djúpveg hjá Húsavík.
    606     Karlseyjarvegur: Af Reykhólasveitarvegi hjá Reykhólum að höfn í Karlsey.
    607     Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð um Reykhóla að Hamarlandi.
    608     Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði.
    610     Brjánslækjarvegur: Af Barðastrandarvegi að ferjubryggju.
    612     Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Hvallátrum.
    614     Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri yfir Skersfjall, að vegamótum neðan Bjarngötudals.
    615     Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, að Hænuvík.
    616     Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlygshafnarvegi í Sauðlauksdal að flugvelli á Sandodda.
    617     Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að Hrauni.
    619     Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi við Bíldudal, út með Arnarfirði, að Feitsdal.
    620     Flugvallarvegur Bíldudal: Af Bíldudalsvegi á Hvassnesi að flugvelli.
    622     Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri að Haukadal.
    623     Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli
    624     Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp að Alviðru.
    625     Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í Önundarfirði, að Hjarðardal.
    627     Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi að Vífilsmýrum.
    628     Hjarðardalsvegur: Af Vestfjarðavegi að Hjarðardal í Dýrafirði.
    629     Syðradalsvegur: Af Djúpvegi í Bolungarvík að Geirastöðum.
    631     Flugvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði að flugvelli.
    632     Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum.
    633     Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skálavík og Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni.
    634     Reykjanesvegur: Af Vatnsfjarðarvegi utan Svansvíkur að Reykjanesskóla.
    635     Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi sunnan brúar á Hvannadalsá hjá Rauðamýri, út Langadalsströnd um Melgraseyri að Laugalandsvegi.
    636     Hafnarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi um Pollgötu að höfn.
    639     Skutulsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Ísafjarðarflugvelli, fyrir Skutulsfjörð á Djúpveg á Hauganesi.
    640     Borðeyrarvegur: Af Djúpvegi að Borðeyri.
    641     Krossárdalsvegur: Af Djúpvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf.
    643     Strandavegur: Af Djúpvegi í botni Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur, Árnes, að bryggju í Norðurfirði.
    645     Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði sunnan brúar á Bjarnarfjarðará.
    646     Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði að flugvelli.
    690     Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Brunnár í Saurbæ um Holtahlíð að Garpsdalsvegi skammt innan Gilsfjarðarbrekku. (Þaðan er hann landsvegur yfir heiðina.) Einnig frá Steinadal á Djúpveg í Kollafirði.
    6009     Króksfjarðarnesvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi að Vogalandi.
    6020     Gautsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Geiradalsár að Tindum.

Norðurlandskjördæmi vestra.

    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði.
    72     Hvammstangavegur: Af Hringvegi hjá Stóraósi að Hvammstangahöfn.
    74     Skagastrandarvegur: Af Hringvegi hjá Blönduósi að Skagastrandarhöfn.
    75     Sauðárkróksbraut: Af Hringvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók, Hegranes, á Siglufjarðarveg hjá Narfastöðum.
    76     Siglufjarðarvegur: Af Hringvegi austan Héraðsvatnabrúar hjá Syðstugrund, um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og Almenninga að höfn á Siglufirði.
    77     Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár um Hofsós á Siglufjarðarveg sunnan Hofsár.
    702     Heggstaðanesvegur: Af Hringvegi í Hrútafirði nálægt Laugarstapa, um Mýrar, Bessastaði og Barð á Hringveg utan við Melstað.
    703     Hálsabæjavegur: Af Hringvegi á Hrútafjarðarhálsi um Sveðjustaði á Miðfjarðarveg sunnan Melstaðar.
    704     Miðfjarðarvegur: Af Hringvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á Hringveg hjá Laugarbakka.
    711     Vatnsnesvegur: Af Hvammstangavegi við Klapparstíg á Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, suður Vesturhóp á Hringveg hjá Vatnshorni.
    714     Fitjavegur: Af Hringvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal um Ásland yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá.
    715     Víðidalsvegur: Af Hringvegi hjá Deildarhóli, um Víðdalstungu, yfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi, út austan Víðidalsár, á Hringveg vestan Lækjamóta.
    716     Síðuvegur: Af Hringvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu á Vatnsnesveg hjá Grund.
    717     Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk, um Stóruborg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
    721     Þingeyravegur: Af Hringvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við Leysingjastaði.
    722     Vatnsdalsvegur: Af Hringvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal, vestan ár, um Grímstungu og Marðarnúp, út austan ár, á Hringveg nálægt Aralæk.
    724     Reykjabraut: Af Hringvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svínavatns á Svínvetningabraut hjá Tindum.
    726     Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns um Auðkúlu á Svínvetningabraut sunnan Svínavatns.
    727     Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Syðri-Grund.
    731     Svínvetningabraut: Af Hringvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Hringveg norðan Svartárbrúar.
    732     Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum við Blönduvirkjun.
    733     Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri að Austurhlíð.
    734     Svartárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði að Hvammi.
    740     Hafnarvegur Blönduósi: Af Hringvegi um Húnabraut og Hafnarbraut að höfn.
    741     Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skagastrandarveg sunnan Neðri-Lækjardals.
    742     Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar og brú á Laxá hjá Skrapatungu og Norðurá á Þverárfjallsveg.
    744     Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi sunnan við brú á Laxá, um Norðurárdal, Þverárfjall, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð um Eyrarveg og Strandveg á Sauðárkróki á Sauðárkróksbraut á Borgarsandi.
    745     Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafnir, Ketu, Laxárdal á Þverárfjallsveg hjá Skíðastöðum.
    747     Hafnarvegur Hofsósi: Af Hofsósbraut um Norðurbraut og Hafnarbraut að höfn.
    748     Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Hólakoti.
    749     Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi að flugvelli.
    751     Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð á Skagafjarðarveg norðan Mælifells.
    752     Skagafjarðarvegur: Af Hringvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, Tungusveit og Vesturdal að Giljum.
    753     Vindheimavegur: Af Hringvegi hjá Völlum, um Stokkhólma, yfir Svartá, á Skagafjarðarveg hjá Saurbæ.
    754     Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um Stapa að Héraðsdal.
    755     Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breið að Gilhaga.
    757     Villinganesvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Tunguhálsi II að Tunguhálsi I.
    759     Kjálkavegur: Af Hringvegi hjá Skeljungshöfða að Flatatungu.
    762     Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð að Árgerði.
    764     Hegranesvegur: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi, um Helluland, Ketu, á Sauðárkróksbraut hjá Garði.
    767     Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi á Hjaltadalsveg.
    768     Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt, að Hrafnhóli.
    769     Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti.
    781     Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gröf, yfir Grafará hjá Kambi á Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
    783     Höfðastrandarvegur: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár, yfir Hofsá hjá Enni, um Engihlíð á Siglufjarðarveg hjá Þrastarstöðum.
    784     Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá Mýrarkoti.
    786     Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hrolleifsár, um Skálá, austan Sléttuhlíðarvatns, á Siglufjarðarvegi norðan Sléttuhlíðarvatns
    787     Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, að Sigríðarstöðum.
    789     Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðsfossvirkjun, á Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi.
    792     Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará að flugvelli.
    7020     Reykjaskólavegur: Af Hringvegi að Reykjaskóla.
    7040     Mýravegur: Af Heggstaðanesvegi að Mýrum III.
    7060     Staðarbakkavegur: Af Miðfjarðarvegi að Staðarbakka.
    7080     Laugarbakkaskólavegur: Af Miðfjarðarvegi að Laugarbakkaskóla.
    7125     Króksvegur: Af Fitjavegi að Valdarásvegi.
    7175     Hrappsstaðavegur: Af Víðidalsvegi að Litluhlíðarvegi.
    7185     Nýpukotsvegur: Af Hringvegi að Þorkelshólsvegi.
    7250     Árholtsvegur: Af Hringvegi að Árholti.
    7350     Steinárvegur: Af Svartárdalsvegi að Hólsvegi.
    7420     Ásholtsvegur: Frá Skagaströnd að Ásholti.
    7425     Brekknavegur: Af Skagavegi að Örlygsstaðavegi II.
    7450     Neðribyggðarvegur: Af Skagavegi hjá félagsheimilinu Skagaseli að Hvalnesi.
    7475     Sjávarborgarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Brennigerði að Sjávarborg III.
    7515     Reykjaborgarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Varmalæk að Ljósalandi.
    7575     Merkigarðsvegur: Af Héraðsdalsvegi hjá Reykjum að Lambeyri.
    7595     Stóruakravegur: Af Hringvegi að Stóruökrum.
    7620     Húsabakkavegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Glaumbæ að Jaðri.
    7630     Geldingaholtsvegur: Af Sauðárkróksbraut sunnan við Syðra-Skörðugil að vegamótum vestan Geldingaholts I.
    7650     Djúpadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miðgrund að Kringlumýri.
    7681     Víðimýrarvegur: Af Hringvegi að Víðiholti í Skagafirði.
    7750     Smiðsgerðisvegur: Af Siglufjarðarvegi austan Kolku að Sleitustöðum.
    7875     Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi hjá Sólgörðum að Barði.
    82     Ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg á Ketilási.

Norðurlandskjördæmi eystra.

    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit sunnan Mývatns, Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, sunnan Grímsstaða á Fjöllum, að sýslumörkum á Biskupshálsi.
    82     Ólafsfjarðarvegur: Af Hringvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, gegnum Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að sýslumörkum á Lágheiði.
    83     Grenivíkurvegur: Af Hringvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni, Höfðahverfi að Túngötu á Grenivík.
    85     Norðausturvegur: Af Hringvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Öxarfirði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörkum á Brekknaheiði.
    87     Kísilvegur: Af Hringvegi hjá Reykjahlíð í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
    801     Hafnarvegur Hrísey: Frá ferjuhöfn að Norðurvegi.
    805     Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum.
    806     Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá Hvarfi.
    807     Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá Hvarfi, um Skíðadal að vestan að Dæli.
    808     Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandshöfn.
    809     Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi.
    810     Hafnarvegur Dalvík: Af Ólafsfjarðarvegi að höfn.
    811     Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri.
    812     Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Ós, á Hjalteyrarveg hjá Ytribakka.
    813     Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdalsveg hjá Björgum.
    814     Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Myrkárbakka.
    815     Hörgárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Hamri, um brú á Hörgá og norður Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar.
    816     Dagverðareyrarvegur: Af Hringvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar.
    817     Blómsturvallavegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð að Brávöllum.
    818     Hlíðarvegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð um Syðsta-Samtún að Ásláksstöðum.
    819     Hafnarvegur Akureyri: Af Hringvegi (Glerárgötu) skammt sunnan Glerár og niður með henni, um Tryggvagötu, Hjalteyrargötu og Laufásgötu að höfn.
    820     Flugvallarvegur Akureyri: Af Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Akureyrar að flugvelli.
    821     Eyjafjarðarbraut vestri: Af Hringvegi á Akureyri um Hrafnagil, Grund og Saurbæ, að vegamótum við Halldórsstaði.
    822     Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
    823     Miðbraut: Af Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil á Eyjafjarðarbraut eystri við Laugaland.
    824     Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um brýr á Finnastaðaá og Skjóldalsá á Dalsveg hjá Litlagarði.
    825     Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði að Hvassafelli.
    826     Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará, um Hóla á Eyjafjarðarbraut vestri á móts við Vatnsenda.
    828     Veigastaðavegur: Af Hringvegi hjá Hallandi, um Veigastaði á Eyjafjarðarbraut eystri hjá Eyrarlandi.
    829     Eyjafjarðarbraut eystri: Af Hringvegi á Leirum, um Laugaland, Munkaþverá og brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
    830     Svalbarðseyrarvegur: Af Hringvegi að Svalbarðseyri.
    831     Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfurá að Höfða.
    833     Illugastaðavegur: Af Hringvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum.
    834     Fnjóskadalsvegur vestri: Af Hringvegi hjá Víðivöllum að Grímsgerði.
    835     Fnjóskadalsvegur eystri: Af Hringvegi austan brúar á Fnjóská, um Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni.
    836     Vaglaskógarvegur: Af Hringvegi hjá Hálsi, um Vaglaskóg og brú á Fnjóská hjá Hróastöðum, á Illugastaðaveg.
    837     Hlíðarfjallsvegur: Af Hringvegi (Glerárgötu) á Akureyri skammt sunnan Glerár upp með henni og yfir hana (um Borgarbraut) suður Hlíðarbraut að vegamótum vegar að skíðasvæði í Hlíðarfjalli (þangað telst landsvegur).
    838     Hafnarvegur Grenivík: Af Grenivíkurvegi við íþróttavöll að höfn.
    841     Fremstafellsvegur: Af Hringvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
    842     Bárðardalsvegur vestri: Af Hringvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfandafljóts að Mýri.
    843     Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri.
    844     Bárðardalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum á Bárðardalsveg vestri.
    845     Aðaldalsvegur: Af Hringvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá Tjörn.
    846     Austurhlíðarvegur: Af Hringvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra.
    847     Stafnsvegur: Af Hringvegi sunnan og neðan við Narfastaði, að heimreið að Fellshlíð.
    848     Mývatnsvegur: Af Hringvegi hjá Arnarvatni um Vagnbrekku, á Kísilveg hjá Grímsstöðum.
    849     Baldursheimsvegur: Af Hringvegi skammt austan Arnarvatns að Baldursheimi.
    850     Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Kísilvegi við Reynihlíð að flugvelli.
    851     Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Björgum.
    852     Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi.
    853     Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytrafjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði, á Kísilveg austan Laxárvirkjunar.
    854     Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðrafjalls, um Laxárvirkjun á Hvammaveg.
    855     Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi.
    856     Laxárdalsvegur: Af Staðarbraut vestan Laxár, um brú á Laxá hjá Sogi að Kasthvammi.
    858     Flugvallarvegur Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni að flugvelli.
    859     Hafnarvegur Húsavík: Af Norðausturvegi að höfn.
    862     Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg.
    864     Hólsfjallavegur: Af Hringvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Öxarfirði.
    865     Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka.
    866     Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú að Skógum.
    867     Öxarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns.
    868     Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði að Holti.
    869     Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn um Þórshöfn og Sauðanes að flugvelli.
    870     Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi að Kópaskeri.
    8005     Grímseyjarvegur: Frá ferjubryggju að flugvelli.
    8010     Hæringsstaðavegur: Af Svarfaðardalsvegi að vegamótum við Hæringsstaði.
    8110     Lækjarbakkavegur: Af Möðruvallavegi að Möðruvöllum I.
    8120     Dunhagavegur: Af Hörgárdalsvegi að Litla-Dunhaga.
    8140     Auðnavegur: Af Hringvegi við Bakka.
    8160     Eyrarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi að Glæsibæ.
    8170     Skjaldarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi að Skjaldarvík.
    8210     Leifsstaðavegur: Af Knararbergsvegi að Leifsstöðum.
    8220     Brekkuvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri að Svertingsstöðum.
    8230     Garðsárvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri að Syðra-Hóli.
    8240     Ytri Laugalandsvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri að Laugarholti.
    8243     Þelamerkurvegur: Af Hringvegi við Bægisá á Hringveg við Fossá.
    8315     Halllandsvegur: Af Veigastaðavegi að Halllanda.
    8325     Mógilsvegur: Af Hringvegi að Mógili II.
    8335     Geldingsárvegur: Af Hringvegi að Meyjarhóli.
    8365     Vaglavegur: Af Vaglaskógarvegi að skógarvarðarhúsi.
    8420     Birkimelsvegur: Af Hringvegi að Birkimel.
    8440     Granastaðavegur: Af Útkinnarvegi að Granastöðum.
    8460     Lundarbrekkubýli: Af Lundarbrekkuvegi að Lundarbrekku.
    8480     Bjarnarstaðavegur: Af Lundarbrekkuvegi að Bjarnarstöðum.
    8490     Knararbergsvegur: Af Veigastaðavegi um Leifsstaði, á Eyjafjarðarbraut eystri.
    8505     Skriðuvegur: Af Norðausturvegi að Rauðuskriðu.
    8510     Hraunkotsvegur: Af Sandsvegi að Hraunkoti.
    8515     Árbótarvegur: Af Norðausturvegi að Núpum.
    8520     Nesvegur: Af Aðaldalsvegi að Árnesi.
    8525     Hafralækjarskólavegur: Af Aðaldalsvegi að skóla.
    8530     Hafralækjarvegur: Af Aðaldalsvegi að Hraungerði.
    8535     Grundargilsvegur: Af Aðaldalsvegi að Glaumbæ.
    8545     Hjallavegur: Af Austurhlíðarvegi að Breiðanesi.
    8560     Hrísateigsvegur: Af Kísilvegi að Hrísateigi.
    8565     Hveravallavegur: Af Kísilvegi að Hveravöllum.
    8570     Klambraselsvegur: Af Kísilvegi að Brúnahlíð.
    8605     Héðinshöfðavegur: Af Norðausturvegi að Héðinshöfða.
    8610     Hallbjarnarstaðavegur: Af Norðausturvegi að Hallbjarnarstöðum.
    8705     Hraunborgarvegur: Af Hringvegi að Hraunborg.
    8710     Gautlandavegur: Af Baldursheimsvegi að Gautlöndum.
    8715     Grænavatnsvegur: Af Hringvegi að Grænavatni.
    8720     Vogavegur: Af Hringvegi að Vogum.
    8730     Grímsstaðavegur: Af Mývatnsvegi að Grímsstöðum IIb.
    8735     Neslandavegur: Af Mývatnsvegi að Ytri-Neslöndum
    8755     Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi að Keldunesi.
    8760     Nýhafnarvegur: Af Norðausturvegi að Reistarnesi.
    8765     Gunnarsstaðavegur: Af Norðausturvegi að Gunnarsstöðum.
    8770     Tunguselsvegur: Af Norðausturvegi að Hallgilsstöðum.
    8984     Hvammsvegur: Af Norðausturvegi að Hvammi.

Austurlandskjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Víðidal og Langadal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Sellandi, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, Hvalnesskriður, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu.
    85     Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal á Hringveg við Gestreiðarstaðaaxlir.
    91     Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að verslunarhúsi.
    92     Norðfjarðarvegur: Af Hringvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð að Skólavegi á Neskaupstað.
    93     Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði að ferjubryggju á Seyðisfirði.
    94     Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðarþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakkagerði.
    96     Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðarfjarðar fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og á Hringveg við Breiðdalsvík.
    97     Breiðdalsvíkurvegur: Af Hringvegi nálægt flugvelli um Breiðdalsvík á Suðurfjarðaveg hjá Þverhamri.
    98     Djúpavogsvegur: Af Hringvegi að höfn á Djúpavogi.
    99     Hafnarvegur: Af Hringvegi um Höfn að bryggju í Álaugarey.
    912     Bakkafjarðarhöfn: Af Hafnarvegi innan Hafnarár að Bakkafjarðarhöfn.
    913     Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Hámundarstöðum I.
    914     Skógavegur: Af Norðausturvegi hjá Ytri-Nýp, um Skóga og brú á Vesturá á Vesturárdalsveg innan Skógalóns.
    915     Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi við Vopnafjarðarkauptún að Búastöðum.
    916     Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár að flugvelli.
    917     Hlíðarvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði.
    918     Hafnarvegur Vopnafirði: Af Norðausturvegi í Vopnafjarðarkauptúni að höfn.
    919     Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan Sunnudals og á Norðausturveg nálægt Teigi.
    923     Jökuldalsvegur: Af Hringvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Aðalbóli.
    924     Jökuldalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út Jökuldal austan Jökulsár á Hringveg í Dimmadal.
    925     Hróarstunguvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Litlabakka og Kirkjubæ, yfir Rangá á Hringveg hjá Urriðavatni.
    926     Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litlabakka að Galtastöðum ytri.
    927     Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
    929     Hafrafellsvegur: Af Hringvegi hjá Urriðavatni að Hafrafelli.
    931     Upphéraðsvegur: Af Hringvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljótsdal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Hringveg hjá Úlfsstöðum á Völlum.
    932     Egilsstaðavegur: Af Hringvegi í kaupstaðnum að býlunum.
    934     Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá um Langhús að Glúmsstöðum.
    935     Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl að Klúku.
    937     Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á Geitdalsá og Múlaá á Hringveg sunnan Jóku.
    938     Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð.
    939     Axarvegur: Af Hringvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Hringveg í Berufjarðarbotni.
    941     Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Hringvegi austan Lagarfljótsbrúar að flugvelli.
    943     Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað að Hjarðarhvoli.
    944     Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg.
    946     Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði, að Gilsárvöllum.
    947     Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú.
    948     Gilsárteigsvegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Eiðum að mótum vegar að Ormsstöðum.
    949     Þrándarstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Mýnesi að Þrándarstöðum.
    951     Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu um Vestdalseyri að Sunnuholti.
    952     Hánefsstaðavegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu, um Búðareyri að Flísarhúsalæk.
    953     Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku.
    954     Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðuvík.
    956     Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði.
    957     Hafnarvegur Reyðarfirði: Af Norðfjarðarvegi á Búðareyri í Reyðarfirði að höfn.
    960     Hafnarvegur Breiðdalsvík: Af Breiðdalsvíkurvegi um Hafnarbraut að höfn.
    962     Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Hringvegi í Breiðdal um Norðurdal að vegamótum við brú á Norðurdalsá.
    964     Breiðdalsvegur: Af Hringvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá Flögu, um Randversstaði á Hringveg hjá Ósi.
    982     Flugvallarvegur Hornafirði: Af Hringvegi hjá Laxá að flugvelli.
    983     Miðfellsvegur: Af Hoffellsvegi að Miðfelli.
    984     Hoffellsvegur: Af Hringvegi vestan Hoffellsárbrúar, að vegamótum við Birkifell.
    986     Rauðabergsvegur: Af Hringvegi austan Djúpár, að vegamótum að Rauðabergi II.
    9120     Torfastaðavegur: Af Skógavegi nálægt Torfastöðum að Torfastöðum II.
    9130     Ytrihlíðarvegur: Af Vesturárdalsvegi að Ytrihlíð I.
    9160     Refstaðarvegur: Af Sunnudalsvegi að Refstað I.
    9165     Svínabakkavegur: Af Sunnudalsvegi að Akri.
    9225     Hnefilsdalsvegur: Af Jökuldalsvegi eystri að Mælivöllum II.
    9275     Hallfreðarstaðavegur: Af Hróarstunguvegi að Hallfreðarstöðum II.
    9350     Geitdalsvegur: Af Skriðdalsvegi að Þorvaldsstöðum.
    9430     Finnsstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi að Finnsstöðum II.
    9460     Njarðvíkurvegur: Af Borgarfjarðarvegi að Borg.
    9727     Þinganesvegur: Af Hringvegi að Sauðanesvegi.
    9739     Dilksnesvegur: Af Hafnarvegi að Framnesi.
    9743     Hafnarnesvegur: Af Hafnarvegi að Hafnarnesi.
    9746     Ártúnsvegur: Af Hringvegi að Hólum II.
    9775     Bjarnanesvegur: Af Hringvegi að Miðskeri.
    9787     Lindarbakkavegur: Af Hringvegi að Stórulág.
    9842     Borgarhafnarvegur: Af Hringvegi að Lækjarhúsum I.
    9853     Kálfafellsstaðarvegur: Af Hringvegi að Jaðri.
    9860     Halavegur: Af Hringvegi að Hala II.
    9870     Hnappavallavegur: Af Hringvegi að Hnappavöllum I.
    9882     Hofsvegur: Af Hringvegi að Hofi I.
    9887     Hofskotsvegur: Af Hofsvegi að Hofi II.
    9892     Svínafellsvegur: Af Hringvegi að Suðurbæ.

3.2. Flokkun stofn- og tengivega skv. 3.1 í undirflokka.


3.2.1. Stofnvegir.

    1     Hringvegur.
    22     Dalavegur.
    205     Klausturvegur.
    240     Stórhöfðavegur.
    30     Skeiða- og Hrunamannavegur.
    31     Skálholtsvegur.
    33     Gaulverjabæjarvegur:
         Baldurshagi á Stokkseyri – Eyrarbakkavegur.
    34     Eyrarbakkavegur.
    35     Biskupstungnabraut:
         Hringvegur – Bræðratunguvegur og
         Laugarvatnsvegur – Hrunamannavegur.
    36     Þingvallavegur.
    37     Laugarvatnsvegur.
    38     Þorlákshafnarvegur.
    39     Þrengslavegur.
    343     Álfsstétt.
    359     Bræðratunguvegur.
    365     Gjábakkavegur.
    376     Breiðamörk:
         Hringvegur – Skólamörk.
    379     Hafnarvegur Þorlákshöfn.
    40     Hafnarfjarðarvegur.
    41     Reykjanesbraut.
    42     Krýsuvíkurvegur.
         Reykjanesbraut – Vatnsskarð og
         Ísólfsskálavegur – Þorlákshafnarvegur.
    43     Grindavíkurvegur.
    44     Hafnavegur:
         Reykjanesbraut – Keflavíkurflugvöllur.
    45     Garðskagavegur:
         Reykjanesbraut – Sandgerði.
    46     Víknavegur.
    47     Hvalfjarðarvegur.
    49     Nesbraut.
    409     Fossvogsbraut.
    410     Elliðavatnsvegur.
    411     Arnarnesvegur.
    412     Vífilsstaðavegur.
    413     Breiðholtsbraut.
    414     Flugvallarvegur Reykjavík.
    415     Álftanesvegur:
         
Reykjanesbraut – Túngata.
    418     Bústaðavegur.
    419     Höfðabakki.
    421     Vogavegur.
    423     Miðnesheiðarvegur.
    424     Keflavíkurvegur.
    427     Ísólfsskálavegur.
    429     Sandgerðisvegur.
    431     Hafravatnsvegur:
         Úlfarsárvegur – Hringvegur.
    432     Hallsvegur.
    450     Sundabraut.
    452     Faxagata.
    453     Sundagarðar.
    454     Holtagarðar.
    470     Fjarðarbraut.
    50     Borgarfjarðarbraut:
         Uxahryggjavegur – Hringvegur.
    51     Akrafjallsvegur.
    52     Uxahryggjavegur:
         Hvítárvallavegur – Borgarfjarðarbraut.
    53     Hvítárvallavegur:
         Hringvegur – Uxahryggjavegur.
    54     Ólafsvíkurvegur.
    55     Heydalsvegur.
    56     Kerlingarskarðsvegur.
    57     Snæfellsnesvegur.
    58     Stykkishólmsvegur.
    503     Innnesvegur:
         Leynir við Akranes – Akranesvegur.
    509     Akranesvegur.
    531     Borgarbraut.
    574     Útnesvegur:
         Hellissandur – Ólafsvík.
    60     Vestfjarðavegur.
    61     Djúpvegur.
    62     Barðastrandarvegur.
    63     Bíldudalsvegur.
    64     Flateyrarvegur.
    65     Súgandafjarðarvegur.
    67     Hólmavíkurvegur.
    617     Tálknafjarðarvegur:
         Bíldudalsvegur – Lækjargata á Sveinseyri.
    619     Ketildalavegur:
         Bíldudalsvegur – Hafnarteigur.
    622     Svalvogavegur:
         Vestfjarðavegur – Hafnargata á Þingeyri.
    636     Hafnarvegur Ísafirði.
    72     Hvammstangavegur.
    74     Skagastrandarvegur.
    75     Sauðárkróksbraut.
    76     Siglufjarðarvegur.
    77     Hofsósbraut.
    744     Þverárfjallsvegur.
    745     Skagavegur:
         Þverárfjallsvegur – Sauðárkróksbraut.
    82     Ólafsfjarðarvegur.
    85     Norðausturvegur.
    87     Kísilvegur.
    808     Árskógssandsvegur.
    819     Hafnarvegur Akureyri.
    820     Flugvallarvegur Akureyri.
    821     Eyjafjarðarbraut vestri:
         Hringvegur – Miðbraut.
    823     Miðbraut.
    829     Eyjafjarðarbraut eystri:
         Hringvegur – Miðbraut.
    837     Hlíðarfjallsvegur.
    845     Aðaldalsvegur.
    859     Hafnarvegur Húsavík.
     867     Öxarfjarðarheiðarvegur.
    92     Norðfjarðarvegur.
    93     Seyðisfjarðarvegur.
    96     Suðurfjarðavegur.
    97     Breiðdalsvíkurvegur.
    98     Djúpavogsvegur.
    99     Hafnarvegur.
    917     Hlíðarvegur.
    952     Hánefsstaðavegur:
         Seyðisfjarðarvegur – ytri vegamót Austurvegar.
    954     Helgustaðavegur:
         Norðfjarðarvegur – ytri vegamót Lambeyrarbrautar.

3.2.2. Tengivegir.

Aðrir vegir skv. 3.1 eru tengivegir.
3.3. Ferjuleiðir.


    1.     Vestmannaeyjar Þorlákshöfn.
        Á milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum.
    2.     Stykkishólmur Flatey Brjánslækur.
        Á milli Stykkishólms og Brjánslækjar eru fluttir farþegar og bílar í reglulegum áætlunarferðum með viðkomu í Flatey fyrir farþega og frakt.
    3.     Ísafjörður Æðey Vigur.
        Til Æðeyjar og Vigur eru fluttir farþegar og frakt í reglulegum áætlunarferðum.
    4.     Árskógsströnd Hrísey.
        Á milli Árskógsstrandar og Hríseyjar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.
    5.     Akureyri Hrísey Dalvík Grímsey.
        Á milli Akureyrar, Hríseyjar, Dalvíkur og Grímseyjar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.
    6.     Neskaupstaður Mjóifjörður.
        Á milli Neskaupstaðar og Mjóafjarðar eru fluttir farþegar og frakt í reglubundnum áætlunarferðum.


Samþykkt á Alþingi 13. maí 2000.