2001-04-26 15:01:34# 126. lþ.#F 113.#3. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 15:04:05| A gert 26 19:46
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 481. mál (samvinnufélög). --- Þskj. 767, nál. 942 og 1099, brtt. 943.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:02]

Brtt. 943,1 samþ. með 19 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, JónK, JBjart, MS, PHB, SAÞ, SP, StB, VE, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ÁRÁ, ÁJ, DO, EMS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, MF, ÓI, ÓÖH, PP, SJóh, SF, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, JónK, JBjart, MS, PHB, SAÞ, SP, StB, VE, ÞKG.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

27 þm. (ÁRÁ, ÁJ, DO, EMS, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, MF, ÓI, ÓÖH, PP, SJóh, SF, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 19 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, JónK, JBjart, MS, PHB, SAÞ, SP, StB, VE, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, LB, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ÁRÁ, ÁJ, DO, EMS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, MF, ÓI, ÓÖH, PP, SJóh, SF, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 943,2 samþ. með 19 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, JónK, JBjart, MS, PHB, SAÞ, SP, StB, VE, ÞKG.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

27 þm. (ÁRÁ, ÁJ, DO, EMS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, LB, MF, ÓI, ÓÖH, PP, SJóh, SF, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, JónK, JBjart, MS, PHB, SAÞ, SP, StB, VE, ÞKG.

16 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

28 þm. (ÁRÁ, ÁJ, DO, EMS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, LB, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RG, SJóh, SF, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

5.--6. gr. samþ. með 19 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, JónK, JBjart, MS, PHB, SAÞ, SP, StB, VE, ÞKG.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KLM, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

27 þm. (ÁRÁ, ÁJ, DO, EMS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, LB, MF, ÓI, ÓÖH, PP, SJóh, SF, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KLM, MS, PHB, RG, SAÞ, SP, StB, SvanJ, SvH, VE, ÞKG, ÞBack.

3 þm. (GÁS, LB, SJS) greiddu ekki atkv.

27 þm. (ÁRÁ, ÁJ, DO, EOK, EMS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, MF, ÓI, ÓÖH, PP, SJóh, SF, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.