2001-04-27 13:45:03# 126. lþ.#F 114.#9. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:45:30| A gert 4 8:59
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 481. mál (samvinnufélög). --- Þskj. 1140.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

Frv. samþ. með 23 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KPál, MS, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VE, ÞKG.

16 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ArnbS, ÁMM, DO, EMS, GÁ, GunnB, HÁs, JBjart, KVM, KF, KHG, KLM, LMR, MF, ÓI, ÓÖH, PP, RG, SJóh, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.