2000-12-16 17:56:06# 126. lþ.#F 52.#4. fundur. Tryggingagjald., til 17:56:24| A gert 18 10:3
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 126. lþ.

Tryggingagjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 350. mál (fæðingarorlof). --- Þskj. 504.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:56]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

14 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EOK, EMS, GE, GÁS, IP, ÍGP, JóhS, KLM, ÓÖH, StB, SvH) fjarstaddir.