2002-04-04 14:16:57# 127. lþ.#F 110.#1. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 14:17:30| A gert 5 8:28
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur, 127. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 704. mál (bensín). --- Þskj. 1123.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:17]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, MS, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (BBj, DO, GÁS, GunnB, JóhS, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, SF, StB, TIO) fjarstaddir.