2002-04-10 10:46:22# 127. lþ.#F 116.#16. fundur. Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga., til 10:47:03| A gert 11 8:9
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur, 127. lþ.

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 595. mál (réttur barna og maka). --- Þskj. 937, nál. 1149.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:46]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, ÓÖH, PP, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

9 þm. (BBj, DO, EKG, GÁS, ÍGP, LMR, LB, MF, StB) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.