2002-05-03 15:43:46# 127. lþ.#F 138.#5. fundur. Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., til 15:44:00| A gert 6 11:17
[prenta uppsett í dálka] 138. fundur, 127. lþ.

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 564. mál. --- Þskj. 1473.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:43]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KF, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO, ÖS) fjarstaddir.