2002-05-03 15:45:40# 127. lþ.#F 138.#9. fundur. Verslunaratvinna., til 15:45:51| A gert 6 11:17
[prenta uppsett í dálka] 138. fundur, 127. lþ.

Verslunaratvinna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 607. mál (fylgiréttargjald, bifreiðasölur). --- Þskj. 1476.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:45]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, HjÁ, KolH, LMR, ÓÖH, SP, SJS, StB, TIO) fjarstaddir.