Útbýting 127. þingi, 15. fundi 2001-10-18 18:09:08, gert 19 8:38

Kynning á evrunni, 197. mál, fsp. ÞSveinb, þskj. 208.

Stjórn fiskveiða, 191. mál, frv. GAK o.fl., þskj. 202.

Styrking Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri, 196. mál, fsp. ÞBack, þskj. 207.