2001-12-13 12:47:13# 127. lþ.#F 53.#6. fundur. Tollalög., til 12:47:25| A gert 13 18:12
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur, 127. lþ.

Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 319. mál (tollkvótar og tollar af tóbaki). --- Þskj. 404.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:47]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, JóhS, JB, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, MS, MF, ÓÖH, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb, ÞBack.

21 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, ÍGP, JÁ, JónK, KHG, KLM, KPál, LB, PP, RG, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.