2001-12-14 11:27:36# 127. lþ.#F 55.#12. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 11:27:53| A gert 17 16:42
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 127. lþ.

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 362. mál. --- Þskj. 519.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:27]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KLM, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

1 þm. (ÁRÁ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁRJ, DrH, EOK, HÁs, KolH, KHG, KPál, LB, ÓÖH, SP, SvH, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.