Ferill 680. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Nr. 28/127.

Þskj. 1464  —  680. mál.


Þingsályktun

um breytingu á vegáætlun fyrir árin 2000–2004.


    Alþingi ályktar, skv. V. kafla vegalaga, nr. 45/1994, að árið 2002 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað samkvæmt eftirfarandi vegáætlun:

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN*
(Fjárhæðir í m.kr.)

2002
1.1. Markaðar tekjur:
1. Bensíngjald
5.434
2. Þungaskattur, km-gjald
2.499
3. Þungaskattur, árgjald
2.465
10.398
1.2.
Umsýslugjald 0,5%
-52
10.346
1.3. Aðrar tekjur:
1. Leyfisgjöld flutninga
9
2. Fjárveitingar úr ríkissjóði til flugmála
123
10.478
1.4.
Viðbótarfé
500
1.5.
Sérstök fjáröflun
2.300
1.6.
Frestun framkvæmda
-1.616
11.662
1.7. Lánsfé:
1. Vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga
-40
2. Vegna ferja
-263
Samtals
11.359

*    Áætlunin er sett upp á áætluðu meðalverðlagi árið 2002 (vísitala vegagerðar 6740 stig). Hækkun frá 2001 nemur um 6% og er það í samræmi við forsendur fjárlaga fyrir árið 2002.

II. SKIPTING ÚTGJALDA
(Fjárhæðir í m.kr.)


2002
GJÖLD
2.1. Rekstur og þjónusta
1.
Yfirstjórn
264
2.
Upplýsingaþjónusta
56
3.
Umferðareftirlit
52
4.
Þjónusta
2.194
1.    Þjónustusvæði
300
2.    Vegir og vegyfirborð
385
3.    Brýr og veggöng
60
4.    Vegmerkingar og vegbúnaður
364
5.    Þéttbýlisvegir
263
6.    Vetrarþjónusta
822
5.
Almenningssamgöngur
750
1.    Ferjur og flóabátar
518
    Þar af afborganir ferjulána til ríkissjóðs
-263
2.    Áætlunarflug
123
3.    Sérleyfi á landi
109
6.
Rannsóknir
98
Rekstur og þjónusta samtals
3.151
2.2. Viðhald
1.
Endurnýjun bundinna slitlaga
860
2.
Endurnýjun malarslitlaga
235
3.
Styrkingar og endurbætur
543
4.
Brýr, varnargarðar og veggöng
179
5.
Öryggisaðgerðir
130
6.
Vatnaskemmdir
123
Viðhald samtals
2.070
2.3. Stofnkostnaður
1.
Stofnvegir
3.944
1.    Almenn verkefni
424
2.    Höfuðborgarsvæðið
1.191
3.    Stórverkefni
2.329
    Þar af afborganir lána vegna Hvalfjarðarganga til ríkissjóðs      -40
2.
Jarðgangaáætlun
300
3.
Tengivegir
477
4.
Til brúargerðar
206
1.    Brýr 10 m og lengri
182
2.    Smábrýr
24
5.
Ferðamannaleiðir
346
6.
Orku- og iðjuvegir á Austurlandi
370
7.
Girðingar
55
8.
Landsvegir
115
9.
Safnvegir
272
10.
Styrkvegir
54
11.
Reiðvegir
39
Stofnkostnaður samtals
6.138
Samtals 11.359

SUNDURLIÐUN
2.3. Stofnkostnaður.
1. Stofnvegir.
1.1. Almenn verkefni.


Vegnr.         Vegheiti     2002
         Kaflanr.     Kaflaheiti     m.kr.

    1          Hringvegur
         a6          Um Skaftá          11
    35          Biskupstungnabraut
         08-09     Laugarvatnsvegur – Gullfoss          41
    359          Bræðratunguvegur
         01          Um Hvítá          20
    1          Hringvegur
         e1          Lagfæringar          37
    45          Garðskagavegur
         04          Í Sandgerði          10
    427          Ísólfsskálavegur
         04          Grindavík – Ísólfsskáli          4
    1          Hringvegur
         g6          Borgarnes          16
    54          Snæfellsnesvegur
         10          Sæluhús – Valavatn          16
    574          Útnesvegur
         06          Lýsing við Hellissand og Rif          3
    60          Vestfjarðavegur
         01          Brattabrekka          37
    61          Djúpvegur
         09          Kollafjörður          31
         45          Hnífsdalur – Bolungarvík          40
    744          Þverárfjallsvegur
         01-02     Þverá – Skagavegur          72
    1          Hringvegur
         p4          Krossastaðir – Ólafsfjarðarvegur          15
    1          Hringvegur
         x1          Suðursveit          38
    85          Norðausturvegur
         34-35     Hölkná – Miðheiðarhryggur          14
    92          Norðfjarðarvegur
         10          Um Norðfjarðará          9
              Þéttbýlisstaðir Austurlandi
                   Lagfæringar á þjóðvegum          10
................

                             Samtals     4241.2. Höfuðborgarsvæðið.


Vegnr.         Vegheiti     2002
         Kaflanr.     Kaflaheiti     m.kr.

    1          Hringvegur
         e3          Lagfæring á gjá          10
         f2          Gatnamót við Víkurveg          100
         f3          Gatnamót við Skarhólabraut          50
         f3          Í Mosfellsbæ          16
    40          Hafnarfjarðarvegur
         02          Rampi í Kópavogi          10
    41          Reykjanesbraut
         11          Gatnamót við Stekkjarbakka          30
         11          Gatnamót við Breiðholtsbraut          250
         12          Fífuhvammsvegur – Kaplakriki          30
         14          Í Hafnarfirði          330
    49          Nesbraut
         04          Færsla Hringbrautar          130
    432          Hallsvegur
         01          Hringvegur – Höfðabakki          25
    450          Sundabraut, undirbúningur          50
              Göngubrýr og undirgöng          76
              Smærri verk og óráðstafað          84
................

                             Samtals     1.191


1.3. Stórverkefni.


Vegnr.         Vegheiti     2002
         Kaflanr.     Kaflaheiti     m.kr.

Djúpá, Hörgsá
    1          Hringvegur
         a2          Um Djúpá og Laxá          39
Þjórsá
    1          Hringvegur
         c8          Um Þjórsá          409
Biskupstungnabraut
    35          Biskupstungnabraut
         08-09     Laugarvatnsvegur – Gullfoss          48
Reykjanesbraut, Hafnarfjörður – Keflavík
    41          Reykjanesbraut
         15-18     Breikkun          134
Hvalfjarðartengingar
    1          Hringvegur
                   Hvalfjarðartengingar          63
Breikkun brúa á Vesturlandi
    1          Hringvegur
         h4          Norðurá í Heiðarsporði          65
Snæfellsnesvegur um Kolgrafafjörð
    54          Snæfellsnesvegur
         15          Kolgrafafjörður          21
Vatnaheiði, Kerlingarskarðsvegur
    56          Vatnaleið          10

Vegnr.         Vegheiti     2002
         Kaflanr.     Kaflaheiti     m.kr.

Vestfjarðavegur, Brattabrekka – Svínadalur
    60          Vestfjarðavegur
         01          Brattabrekka          213
Hálsasveitarvegur að Húsafelli
    518          Hálsasveitarvegur
         02-03     Reykholtsdalur – Húsafell          98
Gilsfjörður
    60          Vestfjarðavegur
         21          Gilsfjörður          26
Vestfjarðavegur, Bjarkarlundur – Flókalundur
    60          Vestfjarðavegur
         29-31     Múli – Vattarnes          129
Vestfjarðavegur um Gemlufallsheiði
    60          Vestfjarðavegur
         44          Gemlufallsheiði – Bjarnadalur          5
Ísafjarðardjúp
    61          Djúpvegur
         31          Gilseyri – Kleifaós          106
Barðastrandarvegur, Flókalundur – Patreksfjörður
    62          Barðastrandarvegur
         04          Kleifaheiði          49
Breikkun brúa á Norðurlandi vestra
    1          Hringvegur
         k8          Um Vatnsdalsá          45
Þverárfjallsvegur
    744          Þverárfjallsvegur
         01-02     Þverá – Skagavegur          35
Hringvegur á Mývatnsheiði
    1          Hringvegur
         q9          Mývatnsheiði          100
Norðausturvegur, Húsavík – Þórshöfn
    85          Norðausturvegur
         09         Tjörnes: Bangastaðir – Víkingavatn          265
         24         Um Svalbarðsá          5
Tenging Norðurland – Austurland
    1          Hringvegur
         s1-s2     Biskupsháls – Vegaskarð          45
         s6-s7     Ármótasel – Skjöldólfsstaðir          23
Hringvegur á Austurlandi
    1          Hringvegur
         s8-s9     Hofteigur – Hrólfsstaðir          94
         u4          Búðaá – Hvannabrekka          86
         u9          Melrakkanes – Blábjörg          55
         v1          Þvottár- og Hvalnesskriður          33
         v4          Jökulsá í Lóni          40
         x1          Suðursveit          32
Suðurfjarðavegur
    96          Suðurfjarðavegur
         11          Kambanes – Snæhvammur          46
Samgöngurannsóknir          10
................

                             Samtals     2.329


2. Jarðgangaáætlun.


                             2002
                             m.kr.

Siglufj. – Ólafsfj. og Reyðarfj. – Fáskrúðsfj.          300     
................

                             Samtals     300


3. Tengivegir.


Vegnr.         Vegheiti     2002
         Kaflanr.     Kaflaheiti     m.kr.

    25          Þykkvabæjarvegur
         02          Hrafntóftir – Ásvegur          18
    26          Landvegur
         02          Holtsmúli – Fellsmúli          36
    33          Gaulverjabæjarvegur
         01          Önundarholtsvegur – Skipar          36
    305          Villingaholtsvegur
         01          Kolsholt – Urriðafossvegur          4
    310          Votmúlavegur
         01          Eyrarbakkavegur – Gaulverjabæjarvegur          6
    329          Mástunguvegur
         01          Skyggnir – Laxárdalur          5
    374          Hvammsvegur
         01          Sogn – Hringvegur          19
    48          Kjósarskarðsvegur
         01-11     Hvalfjarðarvegur – Þingvallavegur          36
    50          Borgarfjarðarbraut
         02          Vatnshamraleið          42
    505          Melasveitarvegur          27
    508          Skorradalsvegur
         01          Fossamelar – Borgarfjarðarbraut          2
    518          Hálsasveitarvegur
         01          Lýsing við Reykholt          2
    523          Hvítársíðuvegur          4
    530          Ferjubakkavegur          3
    5240          Bifrastarvegur
         01          Lýsing við Bifröst          2
    612          Örlygshafnarvegur
         01          Barðastrandarvegur – Örlygshöfn          21
    629          Syðradalsvegur
         01          Djúpvegur – Geirastaðir          8
    645          Drangsnesvegur
         01          Reykjarnes – Drangsnes          22
    711          Vatnsnesvegur
         02          Skarð – Bergsstaðir           13
    722          Vatnsdalsvegur
         04          Refabú – Hringvegur          33
    753          Vindheimavegur
         01          Hringvegur – Vindheimar          11
    805          Svarfaðardalsvegur
         01          Húsabakkaskóli – Tunguvegur          72


Vegnr.         Vegheiti     2002
         Kaflanr.     Kaflaheiti     m.kr.

    925          Hróarstunguvegur
         02          Hallfreðarstaðir – Þórisvatn          18
    931          Upphéraðsvegur
         01          Ekkjufell – Setberg          5
    939          Axarvegur
         01-02     Skriðdalur – Berufjörður          22
              Göngubrú á Jökulsá í Lóni          10
................

                             Samtals     477


4. Til brúagerðar.
1. Brýr, 10 m og lengri.


                             2002
                             m.kr.

Skaftá (1)          39
Brýr á Hringvegi í Suðursveit (1)          21
Ósá í Bolungarvík (61)          39
Skíðadalsá (807)          53
Fjarðará í Seyðisfirði          15
Óráðstafað          15
................

                             Samtals     182


5. Ferðamannaleiðir.


Vegnr.         Vegheiti     2002
         Kaflanr.     Kaflaheiti     m.kr.

    52          Uxahryggjavegur frá Þingvöllum          40
              Vegur á Höfðabrekkuheiði          3
              Vegir í Vestmannaeyjum          10
    215          Reynishverfisvegur          5
    249          Þórsmerkurvegur          10
    334          Gullfoss          7
    408          Heiðmerkurvegur          11
    426          Bláalónsvegur          11
    508          Skorradalsvegur
         01          Fossamelar – Borgarfjarðarbraut          11
    574          Útnesvegur
         02          Arnarstapi – Malarrif          30
         04          Hella – Hellissandur          5
    612          Örlygshafnarvegur
         02-04     Flugvallarvegur – Látrabjarg          4
    637          Seljalandsvegur          8
    643          Strandarvegur
         03          Bjarnarfjarðará – Deild          27
         03-08     Drangsnesvegur – Norðurfjörður          6
    717          Borgarvegur     
         01          Síðuvegur – Borgarvirki          2
    746          Tindastólsvegur          5

Vegnr.         Vegheiti     2002
         Kaflanr.     Kaflaheiti     m.kr.

    764          Hegranesvegur
         01-02     Hróarsdalur – Keldudalur og um Hegrabjarg          4
    793          Skarðsvegur
         01          Flugvallarvegur – skíðasvæði          11
    7350          Steinárvegur
         01          Brú á Svartá          7
    F578     03     Arnarvatnsvegur          7
    832          Vaðlaheiðarvegur          2
    837     03     Hlíðarfjallsvegur          35
              Vegur að Dettifossi          30
    F862          Hólmatungnavegur          5
    869          Langanesvegur          2
    8716          Engidalsvegur (Engidalur – Stöng)          2
    93          Seyðisfjarðarvegur
         06          Við ferjuhöfn          35
    939          Axarvegur
         01-02     Skriðdalur – Berufjörður          11
................

                             Samtals     346


6. Orku- og iðjuvegir á Austurlandi.


                             2002
                             m.kr.

Fljótsdalur          200
Reyðarfjörður          170
................

                             Samtals     370


Samþykkt á Alþingi 2. maí 2002.