2004-04-05 15:27:05# 130. lþ.#F 94.#10. fundur. Rannsókn flugslysa., til 15:36:16| A gert 5 23:46
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 130. lþ.

Rannsókn flugslysa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 451. mál. --- Þskj. 644, nál. 1260, brtt. 1261.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:28]

[15:27]

Ásta R. Jóhannesdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1261,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1261,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1261,3 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BJJ, BBj, BH, BrM, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, MS, MÁ, PM, PHB, SAÞ, SKK, SP, StP, StB, VF, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

17 þm. (ÁMM, BÁ, BjarnB, BjörgvS, EMS, GÖg, GunnB, HBl, HHj, JÁ, JónK, MÞH, MF, RG, SJS, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:31]

Þuríður Backman:


6. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁRJ, BJJ, BBj, BH, BrM, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JGunn, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MÁ, PM, PHB, SAÞ, SKK, SP, StP, StB, VF, VS, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, BÁ, BjarnB, BjörgvS, EMS, GÖg, HBl, HHj, JÁ, JónK, MF, RG, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1261,4 samþ. með 50 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

9.--10. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1261,5 samþ. með 50 shlj. atkv.

11. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

12.--16. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1261,6 samþ. með 51 shlj. atkv.

17. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

18. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1261,7 samþ. með 51 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

20.--24. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1261,8 samþ. með 51 shlj. atkv.

25. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1261,9 samþ. með 51 shlj. atkv.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.