2004-05-27 14:42:13# 130. lþ.#F 128.#18. fundur. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála., til 14:43:54| A gert 27 17:32
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 947. mál (flugvallaskattur). --- Þskj. 1441, nál. 1625.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:42]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

2.--7. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1625 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (MÁ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB, MF) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (MÁ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JónK, JBjart, MF) fjarstaddir.

9.--10. gr. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (MÁ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JónK, JBjart, MF) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.