Útbýting 131. þingi, 118. fundi 2005-04-26 15:20:44, gert 5 11:26

Áfengislög, 676. mál, nál. allshn., þskj. 1206.

Skattskylda orkufyrirtækja, 364. mál, nál. 1. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 1202.