2004-11-29 21:52:11# 131. lþ.#F 44.#1. fundur. Gjald af áfengi og tóbaki., til 21:52:36| A gert 30 8:6
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 131. lþ.

Gjald af áfengi og tóbaki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 389. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 486.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:52]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, StB, SæS, VS, ÞKG, ÞBack.

9 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, JGunn, LB, MÞH, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (BÁ, BjarnB, BjörgvS, BH, GHj, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, KJúl, KHG, KLM, MF, MÁ, StP, VF, ÞSveinb) fjarstaddir.