2006-06-02 11:17:57# 132. lþ.#F 120.#28. fundur. Umhverfismat áætlana., til 11:19:21| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Umhverfismat áætlana, frh. 2. umr.

Stjfrv., 342. mál. --- Þskj. 376, nál. 1007, brtt. 1008.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:18]

Brtt. 1008,1 (ný 1. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, LB, MÞH, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞSveinb.

2 þm. (GAK, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AKG, ÁMM, ÁMöl, EOK, ISG, JGunn, KolH, KHG, MS, MF, RG, SKK, SF, SP, SJS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1008,2--12 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, JÁ, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MÞH, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞSveinb, ÖJ.

2 þm. (GAK, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (AKG, ÁMM, ÁMöl, EOK, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, KHG, LB, MS, MF, RG, SKK, SF, SP, SJS, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2.--13. gr., svo breyttar, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞSveinb, ÖJ.

3 þm. (GAK, MÞH, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (AKG, ÁMM, ÁMöl, BjörgvS, EOK, ISG, JÁ, JGunn, KHG, LB, MS, MF, RG, SKK, SF, SP, SJS, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.