2006-06-03 16:19:57# 132. lþ.#F 125.#2. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 16:20:14| A gert 7 9:50
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 132. lþ.

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 809. mál. --- Þskj. 1409.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:20]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, SF, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (BjarnB, BjörgvS, EOK, GÖg, GÖrl, HHj, JGunn, KJúl, LB, MÁ, SKK, SigurjÞ, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.