2007-03-17 23:54:11# 133. lþ.#F 95.#1. fundur. Þingsköp Alþingis., til 23:54:24| A gert 13 13:18
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 133. lþ.

Þingsköp Alþingis, frh. 3. umr.

Frv. SP o.fl., 706. mál. --- Þskj. 1235 (með áorðn. breyt. á þskj. 1332).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:54]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, EBS, GHH, GuðjG, GHj, GAK, GÞÞ, GÖrl, HHj, HjÁ, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, VS, ÞBack, ÖS.

15 þm. (ÁÓÁ, EKG, EMS, GÓJ, GHall, GÁ, GÖg, HBl, HerdS, KolH, MF, PHB, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.