2006-12-09 11:40:40# 133. lþ.#F 47.#27. fundur. Upplýsingalög., til 11:40:56| A gert 21 14:21
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Upplýsingalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 296. mál (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). --- Þskj. 309.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:40]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, SæS, VF, ÞES, ÞórdS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

17 þm. (BJJ, EKG, EOK, EMS, HBl, HHj, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.