2006-12-09 18:40:37# 133. lþ.#F 50.#1. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 18:41:33| A gert 11 11:10
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 133. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 276. mál (lækkun tekjuskatts o.fl.). --- Þskj. 286 (með áorðn. breyt. á þskj. 569, 601), brtt. 693 og 694.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:41]

Brtt. 694 felld með 25:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, MÞH, MÁ, RG, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SæS, ÞKG, ÞórdS.

19 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, JÁ, KÓ, KLM, MF, SigurjÞ, StB, ÞES, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 693 samþ. með 41 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KJúl, KolH, KHG, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

21 þm. (BÁ, BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, JÁ, KÓ, KLM, LB, MF, SigurjÞ, StB, SæS, ÖS) fjarstaddur.