2006-12-09 19:00:24# 133. lþ.#F 50.#4. fundur. Tollalög., til 19:00:33| A gert 13 15:0
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 133. lþ.

Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 419. mál (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). --- Þskj. 494.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:00]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, DrH, EOK, GHH, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÖg, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KF, KJúl, KolH, KHG, MÞH, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, SJS, SæS, VF, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

20 þm. (BJJ, BjörgvS, DJ, EKG, EMS, GHj, GAK, GÁ, GÖrl, HBl, JÁ, JBjart, KÓ, KLM, LB, MF, MÁ, SigurjÞ, StB, ÖS) fjarstaddir.